Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Zhongguo kong jun kang zhan ji yi = Memories of the Chinese air force in the Second Sino-Japanese War — 中国空军抗战记忆 = Memories of the Chinese air force in the Second Sino-Japanese War

  • Format Books
  • Author Zhu, Liyang, author
   朱力扬, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhou Zuomin ri ji shu xin ji — 周作民日记书信集

  • Format Books
  • Author Peng Xiaoliang bian zhu
   周作民, 1882-1955, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shanghai Shi dang an guan cang jin dai Zhongguo jin rong bian qian dang an shi liao hui bian. Ren wu juan
    上海市档案馆藏近代中国金融变迁档案史料汇编. 人物卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Quan qiu hua shi ye xia de Zhongguo yan jiu — 全球化视野下的中国研究

  • Format Books
  • Author Zhou, Xiaohong, 1957-
   周晓虹, 1957-
  • Date 2012
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zi jin she hui xue lun cong
    紫金社会学论丛
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taibei gu gong — 台北故宮

  • Format Books
  • Author Zhou, Bing, 1968- author
   周兵, 1968- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban, quan xin xiu dong cai tu ban.
  • Series
   • Shi dai shu ju (Beijing shi dai hua wen shu ju)
    时代书局 (北京时代华文书局)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo xian fa san shi nian (1982-2012) = China's constitutional law (1982-2012) — 中国宪法三十年(1982-2012) = China's constitutional law (1982-2012)

  • Format Books
  • Author Li Lin, Mo Jihong zhu bian ; Zhai Guoqiang fu zhu bian
  • Date 2012
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo wu li xue shi. Jin xian dai juan = Zhongguo wulixueshi : jinxiandaijuan — 中国物理学史. 近现代卷 = Zhongguo wulixueshi : jinxiandaijuan

  • Format Books
  • Author Liu Shuyong ... [and others] zhu
   刘树勇, 1953-
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ren liu xue shi = The history of Chinese student study aboard — 中国人留学史 = The history of Chinese student study aboard

  • Format Books
  • Author Zhang Kaiyuan, Yu Zixia zhu bian
  • Date 2013
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ke xue jiao yu fa zhan bao gao = Report on development of China's science education — 中国科学教育发展报告 = Report on development of China's science education

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date 2015-
  • Series
   • Ke xue jiao yu lan pi shu
    科学教育蓝皮书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo gong chan dang yu jing ji te qu — 中国共产党与经济特区

  • Format Books
  • Author ben juan zhi xing zhu bian Wang Wenqing, zhi xing fu zhu bian Wang Shuo, Wen Shifang
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhong gong dang shi zhuan ti zi liao cong shu
    中共党史专题资料丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo fa lü shi yan jiu — 中国法律史研究

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Zhongguo fa lü shi xue hui zhu ban
  • Date 2016-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.