Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Hai yang, gang kou cheng shi, fu di : 19 shi ji yi lai de Dong Ya jiao tong yu she hui bian qian — 海洋・港口城市・腹地 : 19世纪以来的东亚交通与社会变迁

  • Format Books
  • Author Fu dan da xue li shi di li yan jiu zhong xin bian, Hanguo Ren he da xue Hanguo xue yan jiu suo bian
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Fu dan da xue li shi di li yan jiu zhong xin cong shu
    复旦大学历史地理研究中心丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo shui zhong shi = History of Chinese water clock — 中国水钟史 = History of Chinese water clock

  • Format Books
  • Author Li, Zhichao, 1935- author
   李志超, 1935- author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kang zhan feng huo zhong de Zhongguo da xue — 抗战烽火中的中国大学

  • Format Books
  • Author Chen, Pingyuan, 1954- author
   陳平原, 1954- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Da xue wu shu
    大学五书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ren hai xiang yi : Zhongguo ren de hai yang shi jie — 人海相依 : 中国人的海洋世界

  • Format Books
  • Author "Ren hai xiang yi : Zhongguo ren de hai yang shi jie" guo ji xue shu yan tao hui (2014 : Shanghai, China)
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Medicine — Yi yao. English

  • Format Books
  • Author Liang, Yongxuan, author
   梁永宣, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Chinese culture series
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo hong shi zi yun dong dian ji ren Shen Dunhe nian pu chang bian — 中国红十字运动奠基人沈敦和年谱长编

  • Format Books
  • Author Sun, Shan'gen, 1962- author
   孙善根, 1962- author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shuo shi ji — 说史记

  • Format Books
  • Author Yang, Zao, author
   杨早, author
  • Date 2015
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Series
   • Xin shi ji
    新史记
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo kong jun kang zhan ji yi = Memories of the Chinese air force in the Second Sino-Japanese War — 中国空军抗战记忆 = Memories of the Chinese air force in the Second Sino-Japanese War

  • Format Books
  • Author Zhu, Liyang, author
   朱力扬, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shou wang Tian Shan : Yang Zengxin yu xian dai Xinjiang — 守望天山 : 杨增新与现代新疆

  • Format Books
  • Author Yang, Lian, 1947- author
   杨镰, 1947- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo, 1931-1937 : dong dang xia de xi wang — 中国, 1931-1937 : 动荡下的希望

  • Format Books
  • Author Wang, Yang, 1967- author
   王暘, 1967- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.