Browse the Catalog

Search Results

  • Format Books
  • Author Dong Jae Lee, chief editor, Sookeun Cho, editors ... [and others]
  • Date [2000]
  • Series
   • Technical report (University of Hawaii at Manoa. Second Language Teaching & Curriculum Center) ; #22
   • NFLRC technical report
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hanin hakkyo ̆ui Hanʼguğo kyoyuk y̆onʼgu : Hanʼguğo munp̆op kwa s̆upt̆uk mit chido pangb̆op e taehan y̆onʼgu — 한인 학교 의 한국어 교육 연구 : 한국어 문법 과 습득 및 지도 방법 에 대한 연구

  • Format Books
  • Author pʻy̆onjip Yi Tong-jae ... [and others]
  • Date [2000]
  • Series
   • Technical report (University of Hawaii at Manoa. Second Language Teaching & Curriculum Center) ; no. 22
   • NFLRC technical report
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hanʼgugŏ ŭi yŏksa wa munhwa : Solchae Chʻoe Ki-ho Paksa chŏngnyŏn tʻoeim kinyŏm nonchʻong — 한국어 의 역사 와 문화 : 솔재 최 기호 박사 정년 퇴임 기념 논총

  • Format Books
  • Author Solchae Chʻoe Ki-ho Paksa Chŏngnyŏn Tʻoeim Kinyŏm Nonchʻong Kanhaeng Wiwŏnhoe yŏkkŭm
  • Date 2007
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hanʼguğo kyoyuk kwa haks̆up saj̆on — 한국어교육과학습사전

  • Format Books
  • Author S̆o Sang-gyu pʻy̆on
  • Date 2003
  • Series
   • Malmungch'i kiban kugŏ yŏn'gu ch'ongsŏ ; 8
    말뭉치기반국어연구총서 ; 8
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Han'gugŏ tŭtki kyoyungnon — 한국어 듣기 교육론

  • Format Books
  • Author Yang, Myŏng-hŭi
   양 명희
  • Date 2011
  • Edition Ch'op'an.
  • Series
   • Sin'gu Han'gugŏ kyoyuk sŏnsŏ ; 05
    신구 한국어 교육 선서 ; 05
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.