Browse the Catalog

Search Results

 • Lei Feng — 雷锋

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang ; bian ju, Ding Hong ; dao yan, Dong Zhaoqi ; zhi pian, Yang Qingwei
  • Date [2005?]
  • Series
   • Zhongguo zhan zheng dian ying yong heng jing dian
    中国战争电影永恒经典
   • Hong se yuan xian
    红色院线
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jiao liang : Kang Mei yuan chao zhan zheng shi lu — 较量 抗美援朝战争实錄

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhungguo ren min jie fang jun Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing dian ying ji lu pian = The movie documentary
    大型电影纪录片 = The movie documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ying xiong hu dan — 英雄虎胆

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo san huan yin xiang she chu ban ; Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi; bian ju Ding Yisan ; dao yan Yan Jizhou, Hao Guang
  • Date [1999?]
  • Series
   • You xiu jiao fei gu shi pian
    优秀剿匪故事片
   • Qiao jia ren dian ying bao ku
    俏佳人电影宝库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ji zhan qian ye = [Night before the battle] — 激战前夜 [Night before the battle]

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang
  • Date [between 2000-2009?]
  • Series
   • You xiu zhan dou gu shi pian
    优秀战斗故事片
   • Zhongguo dian ying = Chinese movies
    中国电影 = Chinese movies
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Min gong hui jia = Go home — 民工回家 Go home

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Dian yin pin dao jie mu zhong xin lian he she zhi ; chu pin ren, Ming Zhenjiang, Yan Xiaoming; dao yan, Wang Jia
  • Date 2004
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Liubao de gu shi — 柳堡的故事

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo san huan yin xiang she chu ban ; Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju Shi Yan, Huang Zongjiang ; dao yan Wang Ping
  • Date [1999?]
  • Series
   • Zhan zheng ai qing pian
    战争爱情片
   • Zhongguo dian ying
    中国电影
   • Qiao jia ren dian ying wen ku
    俏佳人电影文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da ji qin lüe zhe — 打击侵略者

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang
  • Date [2005]
  • Series
   • Zhongguo zhan zheng dian ying yong heng jing dian
    中国战争电影永恒经典
   • Hong se yuan xian
    红色院线
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhan Shanghai — 戰上海

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju, Li Qun ; dao yan, Wang Bing ; zhi pian zhu ren, Zhang Zhi Ying
  • Date [2005]
  • Series
   • Zhongguo zhan zheng dian ying yong heng jing dian
    中国战爭电影永恒经典
   • Hong se yuan xian
    红色院线
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wo de chang zheng = My long march — 我的长征 My long march

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; zong dao yan Zhai Junjie
  • Date [2006]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jian xi = Spy — 奸细 Spy

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2005]
  • Series
   • Zhongguo zhan zheng dian ying yong heng jing dian = The classic Chinese war movies
    中国战争电影永恒经典= The classic Chinese war movies
   • Hong se yuan xian = Red movies
    红色院线 = Red movies
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.