נפתלי, שפיעל עס נאָך אַמאָל

Details

Additional Information