Books

Nederlandsch Afrika, of, Historisch en staatkundig tafereel van den oorsprongelyken staat der volkplantinge aan de Kaap de Goede Hoop, vergeleeken met den tegenwordigen Staat, dier volkplantinge, in 't licht gegeeven naar het handschrift van een wel onderricht opmerker : uit het Fransch vertaald

Available as
Physical

Details

Additional Information