Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Ming chao dian zhang zhi du — 明朝典章制度

  • Format Books
  • Author Zhang, Dexin, 1940-2009
   张德信
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo li dai dian zhang zhi du yan jiu wen ku
    中国历代典章制度硏究文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo li dai zhong yang wang chao zhi li Xinjiang zheng ce yan jiu = Zhongguolidaizhongyangwangchao zhiliXinjiangzhengceyanjiu — 中国历代中央王朝治理新疆政策硏究 = Zhongguolidaizhongyangwangchao zhiliXinjiangzhengceyanjiu

  • Format Books
  • Author Qi, Qingshun
   齐清顺
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xin Xiyu wen ku
    新西域文库
   • Xinjiang yan jiu cong shu
    新疆研究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xi Zhou Jin wen guan zhi yan jiu — 西周金文官制研究

  • Format Books
  • Author Zhang, Yachu
   張亞初
  • Date 2004
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Zhongguo gu wen zi da xi
    中國古文字大系
   • Jin wen wen xian ji cheng. Xian dai wen xian. Shang Zhou shi yan jiu ; 39
    金文文獻集成. 現代文獻. 商周史研究 ; 39
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wan nian Zhou Enlai — 晚年周恩來

  • Format Books
  • Author Gao, Wenqian, 1953-
   高文謙, 1953-
  • Date 2003
  • Edition Di 14 ban.
  • Series
   • "Zhen xiang" xi lie ; 24
    《真相》系列 ; 24
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xiang xue xin bao — 湘學新報

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date Min guo 55 [1966]
  • Series
   • Qing mo Min ju bao kan cong bian ; 1
    清末民初報刊叢編; 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hua qiao kai guo ge ming shi liao — 華僑開國革命史料

  • Format Books
  • Author Jiang Yongjing bian
  • Date Minguo 66 [1977]
  • Edition Tai chu ban.
  • Series
   • Zhongguo xian dai shi shi liao xuan ji
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jian zheng Xizang wu shi nian : ji nian Xizang min zhu gai ge 50 nian, wu shi zai kua yue shang qian nian — 见证西藏五十年 : 紀念西藏民主改革50年, 五十載跨越上千年

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhong yang dian shi tai lu ; zhi zong jian zhi : Feng Baoliang
  • Date 2009
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zheng zai fa sheng hua shi dai bian ge di guo du : Nan Fei zheng zhi jing ji di fa zhan — 正在发生划时代变革的国度 : 南非政治经济的发展

  • Format Books
  • Author Yang Lihua ... [and others] zhu
  • Date 1994
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Nan Fei yan jiu cong shu
    南非研究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nong min, gong min quan yu guo jia : 1949-2009 nian de Xiang xi nong cun — 农民, 公民权与国家 : 1949-2009年的湘西农村

  • Format Books
  • Author Zhang, Yinghong, author
   张英洪, author
  • Date 2013
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Han Tang ji zhang zhi du yan jiu — 汉唐籍帐制度研究

  • Format Books
  • Author Zhang, Rongqiang, 1973-
   张荣强
  • Date 2010
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo zhong gu she hui he zheng zhi yan jiu cong shu
    中国中古社会和政治研究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xi'an shi bian qin li ji — 西安事變親歷記

  • Format Books
  • Author Li, Jinzhou, 1905-
   李金洲, 1905-
  • Date Minguo 61 [1972]
  • Edition Tai chu ban.
  • Series
   • Zhuan ji wen xue cong shu ; 56
    傳記文學叢書 ; 56
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • 2001 nian de Zhongguo — China in the year 2001. Chinese — 2001年的中國

  • Format Books
  • Author Han, Suyin, 1917-2012
   韓素音, pseud
  • Date 1970
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zai li shi de feng ling du kou — 在歷史的風陵渡口

  • Format Books
  • Author Gao, Hua, 1954-2011
   高華, 1954-2011
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Jiu si shi lu shu xi
    九思實錄書系
   • Jiu si wen cun
    九思文存
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qing chao xu wen xian tong kao : 400 juan — 清朝續文獻通考 : 400卷

  • Format Books
  • Author Liu, Jinzao, jin shi 1894
   劉錦藻, jin shi 1894
  • Date Minguo 54 [1965]
  • Series
   • Guo xue ji ben cong shu
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Tsʻai Pʻei-huo ... [and others] ho chu
  • Date Min kuo 60 [1971]
  • Edition Ti 1 pan.
  • Series
   • Taiwan ben tu xi lie ; 2 chih 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhan hou Riben — Sengo füunroku. Chinese — 戰後日本

  • Format Books
  • Author Mori, Shōzō
   森正藏
  • Date Minguo 44 [1955]
  • Edition Zai ban.
  • Series
   • Xian dai guo min ji ben zhi shi cong shu
    現代國民基本知識叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Godai Sōsho hanchin nenpyō — 五代宋初藩鎮年表

  • Format Books
  • Author Kurihara, Masuo, 1918-
   栗原益男, 1918-
  • Date Shōwa 63 [1988]
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang dai yu shi zhi du yan jiu — 唐代御史制度硏究

  • Format Books
  • Author Hu, Cangze
   胡滄澤
  • Date Minguo 82 [1993]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Da lu di qu bo shi lun wen cong kan ; 41
    大陸地區博士論文叢刋 ; 41
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo wen zhou bao — 國聞週報

  • Format Journals, Magazines, Newspapers; Microforms
  • Date 1924-1937
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kun mian ren sheng : shuang qin bu zhuo ji nian ji — 困勉人生 : 雙勤補拙紀念集

  • Format Books
  • Author Deng, Lihao, 1911-2011, author
   鄧勵豪, 1911-2011 author
  • Date Minguo 102 [2013]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhu quan he yi min : Dong nan Ya Hua ren qi yue xing shen fen zheng zhi yan jiu = Sovereignty and migration : contractual identity politics studies of Southeast Asian Chinese — 主权和移民 : 东南亚华人契约性身份政治研究 = Sovereignty and migration : contractual identity politics studies of Southeast Asian Chinese

  • Format Books
  • Author Yu, Bin (Lecturer), 1972- author
   余彬 (Lecturer), 1972- author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shi jie Hua qiao Hua ren yan jiu wen ku
    世界华侨华人研究文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ming yun guan jian shi nian : Meiguo yu guo gong tan pan zhen xiang, 1937-1947 — 中國命運關鍵十年 : 美國與國共談判真相, 1937-1947

  • Format Books
  • Author Guan, Zhong, 1940-
   關中, 1940-
  • Date 2010
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • She hui ren wen ; 299
    社會人文 ; 299
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chong fan Xizang — 重返西藏

  • Format Books
  • Author Shi, Jian, 1950-
   時鑒, 1950-
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • "Xin wen bei jing" xi lie ; 9
    《新聞背景》系列; 9
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo gong chan dang bian nian shi — 中国共产党编年史

  • Format Books
  • Author "Zhongguo gong chan dang bian nian shi" bian wei hui
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shanxi cun zhi yu jun fa zheng zhi, 1917-1927 — 山西村治与军阀政治, 1917-1927

  • Format Books
  • Author Dong, Jiang'ai
   董江爱
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shanxi da xue bai nian xiao qing xue shu cong shu
    山西大学百年校庆学术丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dong Zhou Qin Han she hui zhuan xing yan jiu = Dongzhou Qinhan shehuizhuanxingyanjiu — 东周秦汉社会转型硏究 = DongZhou QinHan shehuizhuanxingyanjiu

  • Format Books
  • Author Yang, Shiqun
   杨师群
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Lian he zheng fu yu yi dang xun zheng : 1944-1946 nian jian guo gong zheng zheng — 联合政府与一党训政 : 1944-1946年间国共政争

  • Format Books
  • Author Deng, Ye
   邓野
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taiwan yi shi de duo mian xiang : bai nian liang an de min zu zhu yi — 台灣意識的多面向 : 百年兩岸的民族主義

  • Format Books
  • Author Yu, Yihui
   虞義輝
  • Date min guo 90 [2001]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo Gong tan pan shi gang = GuoGong tanpan shigang — 国共谈判史纲 = GuoGong tanpan shigang

  • Format Books
  • Author Fan, Xiaofang
   范小方
  • Date 1996
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Guo gong guan xi you liang an guan xi cong shu
    国共关系与两岸关系丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kang Ri yu fu Ri : Hua qiao, guo min zheng fu, Wang zheng quan — 抗日與附日 : 華僑・國民政府・汪政權

  • Format Books
  • Author Li, Yinghui, 1957-
   李盈慧, 1957-
  • Date Minguo 92 [2003]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Wen shi cong shu (Shui niu chu ban she) ; 108
    文史叢書 (Shui niu chu ban she) ; 108
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ping zhu Lu Xuan gong ji — 評註陸宣公集

  • Format Books
  • Author Lu, Zhi, 754-805
   陸贄, 754-805
  • Date [1970]
  • Series
   • Zhonghua guo xue cong shu
    中華國學叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qing shi lun — 清史論

  • Format Books
  • Author Yi ming bian
  • Date Minguo 61 [1972]
  • Edition Ying yin ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Liang an tan pan yan jiu — 两岸谈判硏究

  • Format Books
  • Author Huang, Jiashu
   黄嘉树
  • Date 2003
  • Series
   • "Dang dai Tiawan guan cha" cong shu
    《当代台湾观察丛书》
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dong jian ji : [14 juan — 東澗集 : [14卷

  • Format Books
  • Author Xu, Yinglong, 1168-1248
   許應龍, 1168-1248
  • Date [Minguo 53 i.e. 1964]
  • Series
   • Si ku shan ben cong shu chu bian ; 404-409
    四庫善本叢書初編 ; 404-409
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bai nian cang sang : Zhongguo guo min dang shi — 百年沧桑 : 中国国民党史

  • Format Books
  • Author Mao Jiaqi ... [and others] deng zhu
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jin dai Riben lun — Chūgokujin no shiza kara. Chinese — 近代日本論

  • Format Books
  • Author Xu, Jielin
   許介鱗
  • Date Minguo 76 [1987]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Riben wen zhai shu xuan ; 12
    日本文摘書選 ; 12
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhu qi ma tong min zhu shi dai — 朱漆馬桶民主時代

  • Format Books
  • Author Xu, Wancheng
   許晚成
  • Date Minguo 38 [1949]
  • Series
   • Min zhong du ben
    民衆讀本
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Min guo zheng shi shi yi — 民國政史拾遺

  • Format Books
  • Author Liu, Yifen
   劉以芬.
  • Date [1971]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 679-680
    近代中國史料叢刊 ; 679-680
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ming dai huang ce zhi du — 明代黄册制度

  • Format Books
  • Author Wei, Qingyuan, 1928-2009
   韦庆远, 1928-2009
  • Date 1961
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kandai kanri tōyō seido no kenkyū — 漢代官吏登用制度の硏究

  • Format Books
  • Author Fukui, Shigemasa, 1935-
   福井重雅, 1935-
  • Date 1988
  • Series
   • Tōyōgaku sōsho
    東洋學叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Di bao zhi yan jiu — 邸報之研究

  • Format Books
  • Author Lin, Yuanqi
   林遠琪
  • Date Minguo 66 [1977]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Dong Ya wen ku
    東亞文庫
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chou si bo jian kan Gaoxiong bao li shi jian — 抽絲剥繭看高雄暴力事件

  • Format Books
  • Author Zhongguo chu ban gong si bian yin
  • Date Minguo 69 [1980]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mao gong zheng quan de "bian" yu "shuai" — 毛共政權的「變」與「衰」

  • Format Books
  • Author Hwang, Tien-chien
  • Date Minguo 63 [1974]
  • Edition Tai 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Si guo xin dang — 四國新檔

  • Format Books
  • Author Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
  • Date Minguo 55 [1966]
  • Series
   • Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian
    中國近代史資料彙編
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong gong huo guo yang min san shi nian — 中共禍國殃民三十年

  • Format Books
  • Author Zhong yang ri bao bian yin
  • Date Minguo 68 [1979]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dui Ri kang zhan qi jian Zhong gong tong zhan ce lüe zhi yan jiu (1937-1945 nian) — 對日抗戰期間中共統戰策略之研究 (1937-1945年)

  • Format Books
  • Author Mei, Liangmei
   梅良眉
  • Date Minguo 61 [1972]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xizang nong nu de gu shi = The story of Tibet's serfs = L'histoire des serfs Tibétains = Cuentos de los siervos Tibetanos — 西藏农奴的故事 = The story of Tibet's serfs = L'histoire des serfs Tibétains = Cuentos de los siervos Tibetanos

  • Format Videos, Slides, Films
  • Date 2009
  • Series
   • Yang shi ji lu
    央视纪录
   • Zhong shi bai ke ; D9
    中视百科 ; D9
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo zheng zhi fa zhan jin cheng — 中国政治发展进程

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Shanghai she hui ke xue yuan min zhu zheng zhi yan jiu zhong xin
  • Date 2004-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • 20 shi ji Zhongguo ge ming li lun yu Zhongguo xian dai hua de li cheng — 20世纪中囯革命理论与中囯现代化的历程

  • Format Books
  • Author Cheng, Meidong, 1969-
   程美东
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wen Jiabao nei ge — 溫家寶內閣

  • Format Books
  • Author Ding, Wang
   丁望
  • Date 2003
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Ding Wang zhu zuo xi lie ; 12
    丁望. 12
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.