Browse the Catalog

Search Results

 • Yin xing zhen shi — 銀星珍史

  • Format Books
  • Author Su, Xuelin, 1897-1999
   蘇雪林, 1897-1999
  • Date 1940
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dian ying : hei an zhong de ning shi = Movies : the gaze in the dark — 电影 : 黒暗中的凝视 = Movies : the gaze in the dark

  • Format Books
  • Author Liu Yue bian
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Du jiao shou Ying yu yue du wen ku = Unicom English reading library
    独角兽英语餩阅读文库 = Unicom English reading library
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gang Ri dian ying guan xi : xun zhao Ya Zhou dian ying wang luo zhi yuan — 港日電影關係 : 尋找亞洲電影網絡之源

  • Format Books
  • Author Qiu, Shuting
   邱淑婷
  • Date 2006
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shanghai dian ying bai nian tu shi : 1905-2005 — 上海电影百年图史 : 1905-2005

  • Format Books
  • Author Yang, Jinfu, 1949-
   杨金福, 1949-
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo dian ying tu shi : 1905-2005 = Chinese film : an illustrated history — 中國電影圖史 : 1905-2005 = Chinese film : an illustrated history

  • Format Books
  • Author Zhongguo dian ying tu shi bian ji wei yuan hui bian
  • Date 2007
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xiao li cang sang ba shi nian : Zhongguo xi ju dian ying fa zhan shi — 笑裡滄桑八十年 : 中國喜劇電影發展史

  • Format Books
  • Author Zheng, Jinghong
   鄭景鴻
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Dian ying xu ni" : zao qi Zhongguo dian ying mei xue (1931-1949) — 「電影虛擬」: 早期中國電影美學 (1931-1949)

  • Format Books
  • Author Li, Jianwen
   李健文
  • Date 2005
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hua yu dian ying : 2005 — 华语电影 : 2005

  • Format Books
  • Author Wei Xidi zhi xing zhu bian
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yue du zhu liu dian ying — 閱讀主流電影

  • Format Books
  • Author Jiao, Xiongping
   焦雄屏
  • Date 1990
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Dian ying guan ; 5
    電影館 ; 5
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zuo jia dian ying mian mian guan — 作家電影面面觀

  • Format Books
  • Author Dan, Hanzhang
   但漢章
  • Date [Minguo 61 i.e. 1972]
  • Series
   • You shi yue kan cong shu
    幼獅月刊叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.