Browse the Catalog

Search Results

 • Guo ji si fa — 國際私法

  • Format Books
  • Author Hong, Yingzao
   洪應灶
  • Date Minguo 48 [1959]
  • Series
   • Xian dai guo min ji ben zhi shi cong shu
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xian dai guo ji fa wen ti — 現代國際法問題

  • Format Books
  • Author Chiu, Hungdah, 1936-
   丘宏達, 1936-
  • Date Minguo 55 [1966]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Xian dai da xue cong shu
    現代大學叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo ji fa fa da shi — 國際法發達史

  • Format Books
  • Author Liu, Daren, fl 1936-
   劉達人, fl 1936-
  • Date [Minguo 25 (1936) xu]
  • Series
   • Da xue cong shu
    大學叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo ji fa yuan cheng an — 國際法院成案

  • Format Books
  • Author Lei, Songsheng
   雷崧生
  • Date Minguo 47 [1958]
  • Edition Tai chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kuo chi fa lun chi — 國際法論集/

  • Format Books
  • Author Zhang, Yiding, 1902-
   張彝鼎, 1902-
  • Date Minguo 75 [1986]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Yazhou yu shi jie she cong shu ; 3
    亞洲與世界社叢書; 3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zheng zhi dian fan — Grammar of politics. Chinese — 政治典範

  • Format Books
  • Author Laski, Harold J. (Harold Joseph), 1893-1950
  • Date [1937]
  • Series
   • Han yi shi jie ming zhu
    漢譯世界名著
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhan shi guo ji gong fa — 戰時國際公法

  • Format Books
  • Author Tao, Baichuan, 1903-
   陶百川, 1903-
  • Date Minguo 27 [1938]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Zhan shi min zhong xun lian xiao cong shu ; 5
    戰時民衆訓練小叢書 ; [5]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong Ying Fa wai jiao ci dian : (Minguo shi si nian) — Dictionary of words and phrases of international law and diplomacy. Chinese, French & English — 中英法外交詞典 : (民國十四年)

  • Format Books
  • Author China. Wai jiao bu. Tiao yue si
  • Date [Minguo 61 i.e. 1972]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 740
    沈雲龍, 740
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 740
    近代中國史料叢刊. 740
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ping shi guo ji gong fa wen da — 平時國際公法問答

  • Format Books
  • Author Qiu, Peihao
   邱培豪
  • Date 1930
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Bai ke wen da cong shu ; 36
    百科問答叢書 ; 36
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo zhi fa da gang — 國際法大綱

  • Format Books
  • Author Du, Hengzhi
   杜蘅之
  • Date Minguo 60 [1971]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.