Browse the Catalog

Search Results

 • Ying xiong er nu : qin li Chaoxian zhan zheng — 英雄兒女 : 親歷朝鮮戰爭

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi] ; bian dao Wen Xuerui [and 4 others] ; zhi zuo ren, Hai Tian ; zhi zuo, Li Xinyao
  • Date [2011]
  • Series
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xue yu Xiang Jiang = Xueyu Xiangjiang — 血浴湘江 = Xueyu Xiangjiang

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi
  • Date [2010?]
  • Series
   • Feng huang Zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录.
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fei ying qian zhuan : Dong bei lao hang xiao feng yun wang shi — 飞鹰前传 : 东北老航校风云往事

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi ; zong bian dao, Qiao Qiao ; bian dao, Liu Lisha [and others] ; zhi zuo ren, Jiang Youxi ; zong zhi zuo ren, Liu Chun ; zong jian zhi, Wang Jiyan
  • Date [2010]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang Zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Cang hai heng liu : Hainan Dao zhan yi quan ji lu — 沧海横流 : 海南岛战役全纪录

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi ; jian zhi, Wang Jiyan ; bian dao, Ou Daming [and others]
  • Date [2010?]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wan nan shi bian — 皖南事变

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi] ; bian dao, Daning ; zhi pian ren, Wang Rui
  • Date 200u
  • Series
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典记录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo 1949 — 中國1949

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi kong gu you xian gong si ; zhi pian ren, Yu Wenhua ; bian dao, Deng Ningna
  • Date 2010
  • Series
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    鳳凰中視經典紀錄
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ji yi — 中国记忆

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi] ; bian dao, Deng Ningna, Wang Hao, Liu Gefei ; jian zhi, Liu Chun ; zong jian zhi, Wang Jiyan ; chu pin ren, Liu Changle
  • Date [2009?]
  • Series
   • Feng huang Zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hui wang : Zhongguo 1937 = China — 回望 中國1937 = China

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi you xian gong si ; chu pin ren, Liu Changle ; zong jian zhi, Wang Jiyan, Liu Chun
  • Date [2009]
  • Edition [Jing zhuang ban].
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    鳳凰大視野
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    鳳凰中視經典紀錄
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jiao liang : Tai hai shang kong de dui jue wang shi — 较量 台海上空的对决往事

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi ; zong jian zhi, Wang Jiyan ; chu pin ren, Liu Changle ; bian dao, Li Yi...[and others]
  • Date [2010?]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bai tuan da zhan = Baituan dazhan — 百团大战 Baituan dazhan

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi]
  • Date [2010]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.