Browse the Catalog

Search Results

 • Guo li Taiwan jiao yu xue yuan jiao shi zhu zuo mu lu yu zhai yao — 國立臺灣敎育學院敎師著作目錄與摘要

  • Format Books
  • Author Guo li Taiwan jiao yu xue yuan jiao wu chu chu ban zu bian
  • Date Minguo 72- [1983-]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo gu dai jiao yu wen xian gai yao — 中国古代敎育文献槪要

  • Format Books
  • Author Ma, Yong
   马镛
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Min guo shi qi zong shu mu, 1911-1949. Jiao yu ti yu — 民国时期总书目, 1911-1949. 教育・体育

  • Format Books
  • Author Beijing tu shu guan bian
  • Date 1995
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jin shi nian jiao yu lun wen suo yin — 近十年敎育論文索引

  • Format Books
  • Author Si, Qi
   司琦
  • Date Minguo 46 [1957]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Xian dai guo min ji ben zhi shi cong shu
    現代國民基本知識叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang Minguo wen xian cong kan. Wen hua jiao yu — 美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏民國文獻叢刊. 文化教育

  • Format Books
  • Author Long Xiangyang zhu bian
  • Date 2012
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Hafo Yanjing tu shu guan wen xian cong kan ; di 5 zhong
    哈佛燕京圖書館文獻叢刊 ; 第五種
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.