UW–Madison Libraries Services during COVID–19

COVID–19 Library Dashboard
Get the latest information on the status of library spaces and services

Browse the Catalog

Search Results

 • Liu jun zi zhuan — 六君子傳

  • Format Books
  • Author Tao, Juyin, 1898-1989
   陶菊隱, 1898-
  • Date Minguo 35 [1946]
  • Series
   • Juyin cong tan
    陶菊隱
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhu qi ma tong min zhu shi dai — 朱漆馬桶民主時代

  • Format Books
  • Author Xu, Wancheng
   許晚成
  • Date Minguo 38 [1949]
  • Series
   • Min zhong du ben
    民衆讀本
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qin huai shu jiu — 秦淮述舊

  • Format Books
  • Author Song, Qiao
   宋喬
  • Date [1951]
  • Series
   • Jiangnan jiu shi ; zhi 1
    江南舊事, 之1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhan zhan lu — 詹詹錄

  • Format Books
  • Author Lei, Xiaocen, 1896-
   雷嘯岑, 1896-
  • Date Minguo 54 [1965]
  • Series
   • Zi you Taiping yang cong shu ; 55
    自由太平洋叢書 ; 55
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wan zhu lou sui bi : jin san shi nian jian wen za ji — 萬竹樓隨筆 : 近三十年見聞雜記

  • Format Books
  • Author Zuo, Shunsheng, 1893-1969
   左舜生, 1893-1969
  • Date [1967]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 49-50
    近代中國史料叢刊. 49-50
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Huan fu xu ji — 圜府頊記

  • Format Books
  • Author Zhu, Kuichu
   朱揆初
  • Date [1983?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian
    近代中國史料叢刊續編
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wen jiao za yi — 文教雜憶

  • Format Books
  • Author Xiao Qian zhu bian
  • Date 1995
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Jin xian dai xin bi ji cong shu
    近現代新筆記叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Die xue fu tou bang : Min guo zui da an sha ji tuan jie mi — 喋血斧头帮 : 民国最大暗杀集团揭秘

  • Format Books
  • Author Han, Shumei
   韩书梅
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Tu wen min guo mi wen cong shu
    图文民国秘闻丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Min guo mi shi — 民国祕史

  • Format Books
  • Author zhu bian Luo Shu, Quan Genxian
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Lian yin yu jiao zhu : Guo min dang gao ceng nei mu — 联姻与角逐 : 国民党高层內幕

  • Format Books
  • Author Wang, Chaozhu
   王朝柱
  • Date 1999
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Works
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.