Search Results

 • 東華漢學
  – Dong hua han xue

  • Creator Guo li dong hua da xue Zhongguo yu wen xue xi
  • Date 2003-
 • 文史资料选辑
  – Wen shi zi liao xuan ji (Shandong Sheng, China)
  – Wen shi zi liao xuan ji

  • Creator Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shandong Sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
  • Date 1991-
 • 明代社会生活史
  – Ming dai she hui sheng huo shi

  • Creator Chen, Baoliang
   陈宝良
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo gu dai she hui sheng huo shi shu xi
    中国古代社会生活史书系
 • 中国文史精华年选 = China : the cream of culture & history
  – Zhongguo wen shi jing hua nian xuan = China : the cream of culture & history

  • Date 2006-
 • 張政烺文史论集
  – Zhang Zhenglang wen shi lun ji

  • Creator Zhang, Zhenglang, 1912-2005
   張政烺, 1912-2005
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
 • 黄河水土保持志
  – Huang He shui tu bao chi zhi

  • Creator Huang He shui li wei yuan hui, Huang He zhong you zhi li ju bian
  • Date 1993
  • Series
   • Huang He zhi ; juan 8
    黄河志 ; 卷8
 • 上海700年 = Shanghai qibainian
  – Shanghai 700 nian = Shanghai qibainian

  • Creator zhu bian Shi Xuanyuan ; fu zhu bian Pan Junxiang, Tao Ye
  • Date 2000
  • Edition Di 2 ban, xiu ding ben.
 • 近代藏事硏究
  – Jin dai Zang shi yan jiu

  • Creator Xiraonima
   喜饶尼玛
  • Date 2000
  • Edition Di 1 ban.
 • 四川文史資料選輯
  – Sichuan wen shi zi liao xuan ji

  • Creator Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Sichuan sheng wei yuan hui, Sichuan sheng sheng zhi bian ji wei yuan hui bian
 • 中国历史学年鉴
  – Zhongguo li shi xue nian jian

  • Date 1980-