Search Results

 • 魏晋南北朝隋唐史
  – Wei Jin Nan Bei chao Sui Tang shi

  • Date 1985-1993
  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; K22
   • Bao kan zi liao xuan hui ; K22
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; K22
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 先秦、秦汉史
  – Xian Qin, Qin Han shi

  • Date 1984-1993
  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; K21
    复印报刊资料 ; K21
   • Bao kan zi liao xuan hui ; K21
    报刊资料选汇 ; K21
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; K21
    复印报刊资料 (1987) ; K21
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 外贸经济, 国际贸易
  – Wai mao jing ji, guo ji mao yi

  • Date 1984-2008
  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; F52
    复印报刊资料 ; F52
   • Bao kan zi liao xuan hui ; F52
    报刊资料选汇 ; F52
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; F52
    复印报刊资料 (1987) ; F52
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 社会学
  – She hui xue

  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; C4
    复印报刊资料 ; C4
   • Bao kan zi liao xuan hui ; C4
    报刊资料选汇 ; C4
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; C4
    复印报刊资料 (1987) ; C4
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 文艺理论
  – Wen yi li lun

  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; J1
    复印报刊资料 ; J1
   • Bao kan zi liao xuan hui ; J1
    报刊资料选汇 ; J1
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; J1
    复印报刊资料 (1987) ; J1
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 中国哲学史
  – Zhongguo zhe xue shi

  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; B5
    复印报刊资料 ; B5
   • Bao kan zi liao xuan hui ; B5
    报刊资料选汇 ; B5
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; B5
    复印报刊资料 (1987) ; B5
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 中国現代史
  – Zhongguo xian dai shi

  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; K4
    复印报刊资料 ; K4
   • Bao kan zi liao xuan hui ; K4
    报刊资料選汇 ; K4
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; K4
    复印报刊资料 (1987) ; K4
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 中国近代史
  – Zhongguo jin dai shi

  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; K3
    复印报刊资料 ; K3
   • Bao kan zi liao xuan hui ; K3
    报刊资料选汇 ; K3
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; K3
    复印报刊资料 (1987) ; K3
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 鲁迅研究
  – Lu Xun yan jiu

  • Date 1978-1993
  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; J31
    复印报刊资料 ; J31
   • Bao kan zi liao xuan hui ; J31
    报刊资料选汇 ; J31
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; J31
    复印报刊资料 (1987) ; J31
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui
 • 戏曲研究
  – Xi qu yan jiu (Zhongguo ren min da xue)
  – Xi qu yan jiu

  • Series
   • Fu yin bao kan zi liao ; J52
    复印报刊资料 ; J52
   • Bao kan zi liao xuan hui ; J52
    报刊资料选汇 ; J52
   • Fu yin bao kan zi liao (1987) ; J52
    复印报刊资料 (1987) ; J52
   • Bao kan zi liao xuan hui
   • Fu yin bao kan zi liao
   • Fu yin bao kan zi liao (1987)
   • Bao kan zi liao xuan hui