Search Results

 • 金陵學報
  – Jinling xue bao

 • 嶺南學報
  – Ling nan xue bao

  • Creator Ling nan da xue (Guangzhou, China)
  • Date [1929-1952]
 • 國學季刋
  – Guo xue ji kan

  • Creator bian ji zhe guo li Beijing da xue guo xue ji kan bian ji wei yuan hui
  • Date Minguo 12 [1923]-1951
 • 淸華學報 Tsing hua journal
  – Qing hua xue bao (Beijing, China)
  – Qing hua xue bao : Tsing hua journal

  • Date 1924-1948
 • 語文教學
  – Yu wen jiao xue

  • Creator Hua dong shi fan da xue zhong wen xi yu wen jiao xue bian ji wen yuan hui bian xing