Search Results

 • 東華漢學
  – Dong hua han xue

  • Creator Guo li dong hua da xue Zhongguo yu wen xue xi
  • Date 2003-
 • 新社學報
  – Xin she xue bao

  • Date 1967-1973
 • 國學論叢
  – Guo xue lun cong

  • Date 1975-
 • Mélanges
  – Mélanges (Institut des hautes études chinoises)

  • Creator publiés par l'Institut des hautes études chinoises
  • Date 1957-
  • Series
   • Bibliothèque de l'Institut des hautes études chinoises
 • 中国学硏究
  – Zhongguo xue yan jiu

  • Date 1997-
 • 白沙學刋
  – Baisha xue kan

  • Date Minguo 52 [1963]-
 • 中國語文硏究
  – Zhongguo yu wen yan jiu

  • Date 1980-
 • 中國文化硏究彙刋
  – Zhongguo wen hua yan jiu hui kan

  • Date 1941-1948
 • 汉语研究与应用
  – Han yu yan jiu yu ying yong

  • Creator Zhongguo ren min da xue dui wai yu yan wen hua xue yuan bian
  • Date 2003-
 • 高等学校科技统计资料汇编
  – Gao deng xue xiao ke ji tong ji zi liao hui bian

  • Creator Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jiao yu wei yuan hui ke ji si bian