Search Results

 • 中国語読本 : 漢語読本日語解釈本
  – Chūgokugo tokuhon : Kango tokuhon Nichigo kaishakuhon

  • Creator [genpon henshū Pekin Gogen Gakuin]
  • Date Shōwa 41- [1966-]
  • Edition Zōhoban /
 • 淡江學報 = Tamkang journal
  – Danjiang xue bao (1993)
  – Danjiang xue bao = Tamkang journal

  • Date 1993-
 • 臺灣新文學 = La Formosa nov-literaturo
  – Taiwan shin bungaku = La Formosa nov-literaturo

  • Date Minguo 70 [1981]
  • Edition Fu ke ben.
  • Series
   • Xin wen xue za zhi cong kan ; 6-7
    新文學雜誌叢刊 ; 6-7
   • Taiwan xin wen xue za zhi cong kan ; 6-7
    台灣新文學雜誌叢刊 ; 6-7
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; di 29 zhong
    景印中國期刊五十種 ; 第29種
 • 臺灣文藝
  – Taiwan wen yi (1934).
  – Taiwan wen yi

  • Date Minguo 70 [1981]
  • Edition Fu ke ben.
  • Series
   • Xin wen xue za zhi cong kan ; 3-5
    新文學雜誌叢刊 ; 3-5
   • Taiwan xin wen xue za zhi cong kan ; 3-5
    台灣新文學雜誌叢刊 ; 3-5
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; di 29 zhong
    景印中國期刊五十種 ; 第29種
 • 交河故城保护与硏究
  – Jiaohe gu cheng bao hu yu yan jiu

  • Creator zhu bian Xie Yaohua ; fu zhu bian Qiu Ling, Hu Junqiu, Liu Xuetang
  • Date 1999
  • Edition Di 1 ban.
 • 儒敎文化研究
  – Yugyo munhwa yŏnʼgu

  • Date 2000-
 • 臺灣青年= The Tâi oân chheng liân
  – Taiwan qing nian (Taipei, Taiwan)
  – Taiwan qing nian = The Tâi oân chheng liân

  • Date 1973
  • Edition Fu ke ben.
  • Series
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; 12
    景印中國期刋五十種 ; 12
 • 國立中央大學文學院院刊
  – Guo li zhong yang da xue wen xue yuan yuan kan

  • Date 1983-
 • 邊政硏究所年報
  – Bian zheng yan jiu suo nian bao

  • Creator Guo li zheng zhi da xue
  • Date Minguo 59- [between 1970-1979]