Search Results

 • 文藝臺灣
  – Bungei Taiwan

  • Date Minguo 70 [1981]
  • Edition Fu ke ben.
  • Series
   • Xin wen xue za zhi cong kan ; 11-16
    新文學雜誌叢刊 ; 11-16
   • Taiwan xin wen xue za zhi cong kan ; 11-16
    台灣新文學雜誌叢刊 ; 11-16
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; di 29 zhong
    景印中國期刊五十種 ; 第29種
 • 臺灣文學
  – Taiwan bungaku

  • Date Minguo [1981]
  • Edition Fu ke ben.
  • Series
   • Xin wen xue za zhi cong kan ; 8-10
    新文學雜誌叢刊 ; 8-10
   • Taiwan xin wen xue za zhi cong kan ; 8-10
    台灣新文學雜誌叢刊 ; 8-10
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; di 29 zhong
    景印中國期刊五十種 ; 第29種
 • 臺灣文藝
  – Taiwan bungei (1944)
  – Taiwan bungei

  • Date Minguo 70 [1981]
  • Series
   • Xin wen xue za zhi cong kan ; 17
    新文學雜誌叢刊 ; 17
   • Taiwan xin wen xue za zhi cong kan ; 17
    臺灣新文學雜誌叢刊 ; 17
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; 29
    景印中國期刊五十種 ; 29
 • 臺灣新文學 = La Formosa nov-literaturo
  – Taiwan shin bungaku = La Formosa nov-literaturo

  • Date Minguo 70 [1981]
  • Edition Fu ke ben.
  • Series
   • Xin wen xue za zhi cong kan ; 6-7
    新文學雜誌叢刊 ; 6-7
   • Taiwan xin wen xue za zhi cong kan ; 6-7
    台灣新文學雜誌叢刊 ; 6-7
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; di 29 zhong
    景印中國期刊五十種 ; 第29種
 • 臺灣文藝
  – Taiwan wen yi (1934).
  – Taiwan wen yi

  • Date Minguo 70 [1981]
  • Edition Fu ke ben.
  • Series
   • Xin wen xue za zhi cong kan ; 3-5
    新文學雜誌叢刊 ; 3-5
   • Taiwan xin wen xue za zhi cong kan ; 3-5
    台灣新文學雜誌叢刊 ; 3-5
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; di 29 zhong
    景印中國期刊五十種 ; 第29種
 • 臺灣總督府製薬所事業年報
  – Taiwan Sōtokufu Seiyakujo jigyō nenpō

  • Creator Taiwan Sōtokufu Seiyakujo
  • Date Meiji 30 [1898-]
 • 臺灣事情
  – Taiwan jijō

  • Creator Taiwan Sōtokufu
  • Date Taishō 5 [1916]-
 • 台湾近現代史研究
  – Taiwan kin-gendaishi kenkyū

  • Creator Taiwan kin-gendaishi Kenkyūkai hen
  • Date 1993
  • Edition Fukkokuhan.
 • 臺灣 = The Formosa
  – Taiwan (Tokyo, Japan : 1922)
  – Taiwan = The Formosa

  • Date [1973?]
  • Series
   • Ying yin Zhongguo qi kan wu shi zhong ; di 13 zhong
    景印中國期刋五十種 ; 第 13 種
 • 臺灣民報
  – Taiwan minpō

  • Date 1973-1974
  • Series
   • Ying yin chung-kuo ch'i k'an wu shih chung ; 14
    景印中國期刊五十種; 14