Search Results

List of Results

 • Sutyō̜t phǣt læ nakwitthayāsāt Thai — สุดยอดแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ไทย

  • Format Books
  • Author Sōmchayā Thanangkun, 1971- author
   โสมชยา ธนังกุล, 1971- author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim rūam lēm khrang rǣk.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author bannathikan Supphong Thammachat
  • Date 2561 [2018]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • The last stand = Chaiyaphūm sutthāi — The last stand = ชัยภูมิ สุดท้าย

  • Format Books
  • Author Nonthawat Machai, bannāthikān
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Singtō nō̜k khō̜k — สิงโตนอกคอก

  • Format Books
  • Author Čhidānan Lư̄angphīansamut, 1992- author
   จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 1992- author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang thī 4.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Rawāng thāng klap bān — ระหว่างทางกลับบ้าน

  • Format Books
  • Author ʻAngkhān Čhanthāthip, author
   อังคาร จันทาทิพย์, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang thī 3.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wādūai thō̜̜rarāt : 20 botrīan čhāk satawat thī 20 — On tyranny : twenty lessons from the twentieth century. Thai — ว่าด้วยทรราชย์ : 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20

  • Format Books
  • Author Snyder, Timothy, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Series
   • Thai collection political sciences
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yutthasāsat chāt (Phō̜.Sō̜. 2561-2580) — ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐)

  • Format Books
  • Author Khana Kammakān Yutthasāsat Chāt
  • Date 2561 [2018]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ton trakūn læ sāi sakun čhāobān čhāomư̄ang Thai : prawat khwāmpenmā penpai khō̜ng sāi sakun samkhan nai Prathēt Thai — ต้นตระกูลและสายสกุลเจ้าบ้านเจ้าเมืองไทย : ประวัติความเป็นมาเป็นไปของสายสกุลสำคัญในประเทศไทย

  • Format Books
  • Author Kanlayā Kư̄atrakūn, author
   กัลยา เกื้อตระกูล, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Phūm thin phǣndin nakhō̜n — ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร

  • Format Books
  • Author Chaiwat Sīkǣo, author
   ชัยวัฒน์ สีแก้ว, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Series
   • Nangsư̄ chut thamrong khunkhā ʻārayatham thō̜ngthin čho̜lưk lakthān chat prawattisāt Nakhō̜n Sī Thammarāt, ʻīk mummō̜ng
    หนังสือชุด ธำรงคุณค่า อารยธรรมท้องถิ่น เจาะลึก หลักฐานชัด ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช, อีกมุมมอง
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • ʻAkkhrāphiraksa sinlapin : bāramī phra ming mǣ pokpō̜ng sin Thai nān thœ̄n — อัคราภิรักษศิลปิน : บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

  • Format Books
  • Author Rư̄nrưthai Satčhaphan, author
   รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.