Search Results

List of Results

 • Mahakam Witthayāsāt læ Theknōlōyī hǣng Chāt pračham pī 2559 = National Science and Technology Fair 2016 — มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 = National Science and Technology Fair 2016

  • Format Books
  • Author čhattham dōi ʻOngkān Phiphitthaphan Witthayāsāt hǣng Chāt (ʻŌ̜ Phō̜ Wō̜ Chō̜.) Krasūang Witthayāsāt læ Theknōlōyī
  • Date 2560 [2017]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yō̜n phinit kānprakan khunnaphāp ʻudomsưksā dān sangkhomwitthayā læ mānutsayawitthayā — ย้อนพินิจการประกันคุณภาพอุดมศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  • Format Books
  • Author Pinkaew Leungaramsri, author
   ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, author
  • Date 2558 [2015]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Patibatkān prawattisāt thō̜ngthin — ปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

  • Format Books
  • Author Sīsak Wanliphōdom, 1938- author
   ศรีศักร วัลลิโภดม, 1938- author
  • Date 2557 [2014]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Series
   • Khūmư̄ phư̄a patibat kānsưksā thō̜ngthin ; 1
    คู่มือเพื่อปฏิบัติการศีกษาท้องถิ่น ; 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Prawattisāt bō̜k lao phư̄a dek rak thin — ประวัติศาสตร์บอกเล่าเพื่อเด็กรักถิ่น

  • Format Books
  • Author Sīsak Wanliphōdom, 1938- author
   ศรีศักร วัลลิโภดม, 1938- author
  • Date 2557 [2014]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Series
   • Khūmư̄ phư̄a patibat kānsưksā thō̜ngthin ; 2
    คู่มือเพื่อปฏิบัติการศีกษาท้องถิ่น ; 2
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Chaiyan Rajchagool, 1949- author
  • Date 2557 [2014]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Lānnā Khadīsưksā, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 = Lanna Studies, Chiang Mai University, 2014 — ล้านนาคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 = Lanna Studies, Chiang Mai University, 2014

  • Format Books
  • Date 2557 [2014]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sangkhomwitthayā-mānutsayawitthayā Thai : botthopthūan khō̜thāthāi læ nai chœ̄ng nayōbāi — สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย : บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย

  • Format Books
  • Author Čhakkrit Sangkhamanī, bannāthikān
  • Date 2556 [2013]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Čhotmāi čhāk khrū Yū So : lao rư̄ang phāsā Malāyū nai phāsā Thai — จดหมายจากครูยูโซะ : เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย

  • Format Books
  • Author Praphon Rư̄angnarong, author
   ประพนธ์ เรืองณรงค์, author
  • Date 2556 [2013]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • phone_iphoneOnline
  • Format Books
  • Author Tan, Hoong Yen, author
  • Date 2012
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ratchasamai Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phumiphon ʻAdunlayadēt : yuk thō̜ng khō̜ng dārāsāt Thai — รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย

  • Format Books
  • Author Bunraksā Sunthō̜ntham, author
   บุญรักษา สุนทรธรรม, author
  • Date 2555 [2012]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Series
   • Čhut phramahākasat kap dārāsāt Thai
    จุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.