Search Results

List of Results

 • Phūm thin phǣndin nakhō̜n — ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร

  • Format Books
  • Author Chaiwat Sīkǣo, author
   ชัยวัฒน์ สีแก้ว, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Series
   • Nangsư̄ chut thamrong khunkhā ʻārayatham thō̜ngthin čho̜lưk lakthān chat prawattisāt Nakhō̜n Sī Thammarāt, ʻīk mummō̜ng
    หนังสือชุด ธำรงคุณค่า อารยธรรมท้องถิ่น เจาะลึก หลักฐานชัด ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช, อีกมุมมอง
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bupphēsanniwāt — บุพเพสันนิวาส

  • Format Books
  • Author Rō̜mphǣng, author
   รอมแพง, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang thī 74-83.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Namchom Nithatsakān Prawattisāt Chāt Thai — นำชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย

  • Format Books
  • Author Piriya Krairœ̄k, 1942- author
   พิริยะ ไกรฤกษ์, 1942- author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang thī sī.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • 120 pī thurakit phāpphayon Thai nai miti prawattisāt sētthakit læ sangkhom Thai — ๑๒๐ ปีธุรกิจภาพยนตร์ไทย ในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย

  • Format Books
  • Author 'Unālōm Čhanrungmanīkun, author
   อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Series
   • Khrōngkān wičhai chut khwāmplīanplǣng thāng sētthakit læ sangkhom khō̜ng Thai nai parithat prawattisāt ; ʻēkkasān lamdap thī 17
    โครงการวิจัยชุด ความเปลี่ยงแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ; เอกสารลำดับที่ 17
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Čhotmāihēt chāo Thai chư̄asāi Mō̜n læ chāo Mō̜n Hongsāwadī bamphen kuson thawāi Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt na Khum Khun Phǣn, ʻUtthayān Prawattisāt Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā, 15 Tulākhom Phutthasakkarāt 2560 — จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญและชาวมอญหงสาวดี บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คุ้มขุนแผน, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

  • Format Books
  • Author ʻOng Bančhun, bannāthikān
  • Date 2561 [2018]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Rātchasamnak Ratchakān thī 6 — ราชสำนักรัชกาลที่ ๖

  • Format Books
  • Author Wō̜rachāt Mīchūbot, author
   วรชาติ มีชูบท, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Series
   • Sinlapawatthanatham chabap phisēt
    ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fāk wai nai phǣndin = In the Kingdom — ฝากไว้ในแผ่นดิน = In the Kingdom

  • Format Books
  • Author Yuwadī Tonsakunrungrư̄ang, author
   ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang thī 2.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Somphōt phraʻārām 230 pī Wat Phrachētuphonwimonmangkhalārām, 2331-2531, 1-11 Phrưtsačhikāyon 2561 — สมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๓๓๑-๒๕๖๑, ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  • Format Books
  • Author bannāthikān, Phra Rātchawēthī (Suraphon Chitayānō, Pō̜.Thō̜. 9)
  • Date 2561 [2018]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Prawattisāt samnīak — ประวัติศาสตร์สำเหนียก

  • Format Books
  • Author Phinyaphan Photčhanalāwan, author
   ภิญญพันธุ์ พจนะลาภาวัณย์, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Series
   • Thai collection history of Southeast Asia
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sayām sưksā nai sāitā chāo Farangsēt = Siam studies through the eyes of the French — สยามศึกษาในสายตาชาวฝรั่งเศส = Siam Studies through the eyes of the French

  • Format Books
  • Author Prīdī Phitphūmwithī, author
   ปรีดี พิศภูมิวิถี, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Series
   • Thai collection history of Southeast Asia
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.