Search Results

List of Results

 • Jia ting bao li yu fa lü yuan zhu : wen ti, si kao, dui ce = Domestic violence and legal assistance — 家庭暴力与法律援助 : 问题・思考・对策 = Domestic violence and legal assistance

  • Format Books
  • Author Beijing da xue fa xue yuan fu nü fa lü yan jiu yu fu wu zhong xin bian ; zhu bian Guo Jianmei ; fu zhu bian Dai Yanling, Lin Jianjun ; fan yi Zhao Youfang
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Fan dui jia ting bao li li lun yu shi jian cong shu
    反对家庭暴力理论与实践丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo jia ting nong chang de zheng ce yu fa lü — 中国家庭农场的政策与法律

  • Format Books
  • Author zhu bian Xiao Peng ; fu zhu bian Sun Wei
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Jia ting nong chang yan jiu cong shu
    家庭农场研究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taiwan di qu jiang li tou zi tiao li ji qi jing ji xiao yi ping gu — 台灣地區奬勵投資條例及其經濟效益評估

  • Format Books
  • Author Sun, Kenan, 1950-
   孫克難, 1950-
  • Date Minguo 74 [1985]
  • Series
   • Zhonghua jing ji yan jiu yuan jing ji zhuan lun ; 71
    中華經濟研究院經濟專論 ; 71
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • She hui bian qian shi ye xia de jin rong fa li lun yu shi jian = Theory and practie of financial law in the social change perspective — 社会变迁视野下的金融法理论与实践 = Theory and practie of financial law in the social change perspective

  • Format Books
  • Author Feng, Guo, author
   冯果, author
  • Date 2013
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guan shui te bie hui yi yi shi lu — 關稅特別會議議事錄

  • Format Books
  • Author Special Conference on the Chinese Customs Tariff (1925-1926 : Beijing, China)
  • Date Minguo 57 [1968]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 160
    近代中國史料叢刊. 160
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tu di guan li zhi du bi jiao yan jiu = A comparative study of land reform — 土地管理制度比较研究 = A comparative study of land reform

  • Format Books
  • Author Zhang Qianfan zhu bian
  • Date 2013
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Da guo xian zhi cong shu
    大国宪治丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo jin yan fa ling bian qian shi — 中國禁烟法令變遷史

  • Format Books
  • Author Yu, Ende
   于恩德
  • Date [Minguo 62 i.e. 1973]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 878
    沈雲龍, 878
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 878
    近代中國史料叢刊. 878
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date c1997-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo gong gong qi yue fa zhi zhi yan jiu : wo guo zheng fu cai gou ji wei ban zhi du xing ge jian yi — 美國公共企約法制之研究 : 我國政府採購及委辦制度興革建議

  • Format Books
  • Author yan jiu zhu chi ren Tang Dezong ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui bian yin
  • Date Minguo 82 [1993]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dian zi shang wu yu chan ye fa zhan — 電子商務與產業發展

  • Format Books
  • Author Shan Ji, Liu Jingyi zhu bian ; [zuo zhe Zhou Chang'e ... and others]
  • Date Minguo 91 [2002]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.