Search Results

List of Results

 • Yu Peng de wu ya shan shui : zui hou yi bi cai shi kai shi = Yu Peng's boundless landscapes : the last stroke is the beginning — 于彭的無涯山水 : 最後一筆才是開始 = Yu Peng's boundless landscapes : the last stroke is the beginning

  • Format Books
  • Author He, Chunli, compiler
   何醇麗, compiler
  • Date 2018
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Feng Zikai yuan ni yi sheng qing che ming lang — 丰子恺愿你一生清澈明朗

  • Format Books
  • Author Feng, Zikai, 1898-1975, author
   丰子恺, 1898-1975, author
  • Date 2017
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fang Lijun : 100 ge ren kou shu shi lu Fang Lijun de yi shu li cheng. shang = Fang Lijun : 100 interviewers about Fang Lijun's art history — 方力钧 : 100个人口述实录方力钧的艺术历程. 上 = Fang Lijun : 100 interviewers about Fang Lijun's art history

  • Format Books
  • Author Yan, Hong, author
   严虹, author
  • Date 2017
  • Edition Di 1 ban
  • Series
   • Ni kou shu, wo shi lu
    你口述,我实录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yan Meihua kou shu li shi — 颜梅华口述历史

  • Format Books
  • Author Yan, Meihua, narrator
   颜梅华, narrator
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shanghai Shi wen shi yan jiu guan kou shu li shi cong shu
    上海市文史研究馆口述历史丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tu xiang zhong yin cang de li shi : Regong Tangka ji yi ren kou shu kao cha — 图像中隐藏的历史 : 热贡唐卡及艺人口述考察

  • Format Books
  • Author Manquedunzhi, author
   满却顿智, author
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Kunlun xue shu cong shu
    昆仑学术丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu Tongzhang kou shu li shi — 吴彤章口述历史

  • Format Books
  • Author Wu, Tongzhang, 1933- narrator
   吴彤章, 1933- narrator
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shanghai Shi wen shi yan jiu guan kou shu li shi cong shu
    上海市文史研究馆口述历史丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi shang ru nong you ji ren : Feng Zikai yi shi — 世上如侬有几人 : 丰子恺逸事

  • Format Books
  • Author Feng, Wanyin, 1921- author
   丰宛音, 1921- author
  • Date 2016
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hua wei liao : Lin Fengmian zhuan = A restless heart : biography of Lin Fengmian — 画未了 : 林风眠传 = A restless heart : biography of Lin Fengmian

  • Format Books
  • Author Zheng, Zhong, 1936- author
   郑重, , 1936- author
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jiang Xianer = Paul Chiang — Works. Selections. 2014. — 江賢二 = Paul Chiang

  • Format Books
  • Author Jiang, Xianer, 1942- artist
   江賢二, 1942- artist
  • Date 2014
  • Edition Di 1ban.
  • Series
   • Yi shu she ji ; LA019-020
    藝術設計 ; LA019-020
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Li jin wu tong ying : Feng Zikai zhuan — 立尽梧桐影 : 丰子恺传

  • Format Books
  • Author Wang, Jiaming, 1953- author
   汪家明, 1953- author
  • Date 2014
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.