Search Results

List of Results

 • Maimilun bao gao shu : di yi ci da zhan hou zhi Yingguo jin rong = Report of the Committee on Finance and Industry — Report. Chinese — 麥米倫報告書 : 第一次大戰後之英國金融 = Report of the Committee on Finance and Industry

  • Format Books
  • Author Great Britain. Committee on Finance and Industry
  • Date Minguo 65 [1976]
  • Series
   • Jing ji xue ming zhu fan yi cong shu ; di 101 zhong
    經濟學名著翻譯叢書 ; 第101種
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ya pian zheng quan : Zhongguo, Yingguo he Riben, 1839-1952 nian — Opium regimes : China, Britain, and Japan, 1839-1952. Chinese. — 鸦片政权 : 中国, 英国和日本, 1839-1952年

  • Format Books
  • Author (Jia) Bu Zhengmin, Ruo Linzheng bian zhu = Opium regimes : China, Britain, and Japan, 1839-1952 / [ed. by] Timothy Brook [and] Bob Tadashi Wakabayashi ; [trans. by] Hong Xia
  • Date 2009
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Guo ji Han xue yan jiu (Huang shan shu she)
    国际汉学研究(黄山书社)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ya pian zhan zheng qian hou Ying Mei qin Hua tong su shi hua — 鴉片戰争前後英美侵華通俗史話

  • Format Books
  • Author Hu, Bo
   胡波
  • Date [1968]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xianggang Yingguo dang ju bi xu xuan ya le ma — 香港英國當局必須懸崖勒馬

  • Format Books
  • Date 1967
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xianggang mo dai zong du Peng Dingkang — Last Governor. Chinese — 香港末代總督彭定康

  • Format Books
  • Author Dimbleby, Jonathan
  • Date 1997
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Li shi yu xian chang ; 92
    歷史與現場 ; 92
   • Li shi xian chang
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xianggang ju min di guo ji he ju liu quan : 1997 nian jian hou di yan xu yu zhuan bian — 香港居民的國籍和居留權 : 1997年前後的延續與轉變 / 吳志森, 李正儀, 曲阿陽 = Nationality and right of abode of Hong Kong residents : continuity and change before and after 1997 / Ng Chi-sum, Jane C.Y. Lee, Qu Ayang Alison

  • Format Books
  • Author Ng, Chi-sum
  • Date 1997
  • Edition Xianggang di 1 ci ban.
  • Series
   • Centre of Asian Studies occasional papers and monographs ; no. 122
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fei pu tong dou zhe — Uncommon reader. Chinese — 非普通读者

  • Format Books
  • Author Bennett, Alan, 1934-
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • The book of books = Shu zhi shu
    The book of books = 书之书
   • Li xiang guo (Guangxi shi fan da xue. Chu ban she)
    理想国 (广西师范大学. 出版社)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yunnan wai jiao wen ti — 雲南外交問題

  • Format Books
  • Author Zhang, Fengqi
   張鳳岐
  • Date Minguo 26 [1937]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guan yu De Bo guan xi ji Ying De kai zhan zhi wen jian : fu zhu Bolin Ying da shi Hengdesun zui hou bao gao — 關於德波關係及英德開戰之文件 : 附駐柏林英大使亨德孫最後報告

  • Format Books
  • Author Great Britain. Foreign Office
  • Date [between 1940-1949?]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tie lu huo yun guan li — 鐵路貨運管理

  • Format Books
  • Author Xu, Jing
   許靖
  • Date Minguo 36 [1947]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.