Search Results

List of Results

 • Amudo ne insaeng ŭl taesin sara chuji annŭnda — Letters to his son. Korean — 아무도네인생을대신살아주지않는다

  • Format Books
  • Author Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, Earl of, 1694-1773, author
  • Date 2003
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Reimeiki no Meiji Nihon; Nichi-Ei kōshōshi no shikaku ni oite — 黎明期の明治日本; 日英交涉史の視角において

  • Format Books
  • Author Oka, Yoshitake, 1902-1990
   岡義武, 1902-1990
  • Date 1964
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Maimilun bao gao shu : di yi ci da zhan hou zhi Yingguo jin rong = Report of the Committee on Finance and Industry — Report. Chinese — 麥米倫報告書 : 第一次大戰後之英國金融 = Report of the Committee on Finance and Industry

  • Format Books
  • Author Great Britain. Committee on Finance and Industry
  • Date Minguo 65 [1976]
  • Series
   • Jing ji xue ming zhu fan yi cong shu ; di 101 zhong
    經濟學名著翻譯叢書 ; 第101種
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ya pian zheng quan : Zhongguo, Yingguo he Riben, 1839-1952 nian — Opium regimes : China, Britain, and Japan, 1839-1952. Chinese. — 鸦片政权 : 中国, 英国和日本, 1839-1952年

  • Format Books
  • Author (Jia) Bu Zhengmin, Ruo Linzheng bian zhu = Opium regimes : China, Britain, and Japan, 1839-1952 / [ed. by] Timothy Brook [and] Bob Tadashi Wakabayashi ; [trans. by] Hong Xia
  • Date 2009
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Guo ji Han xue yan jiu (Huang shan shu she)
    国际汉学研究(黄山书社)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ahen Sensō go no Chū-Ei kōsō — 鴉片戰爭後の中英抗爭

  • Format Books
  • Author Sasaki, Masaya
   佐々木正哉
  • Date [1964-]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ya pian zhan zheng qian Zhong Ying jiao she wen shu — Ahen sensō zen Chū-Ei kōshō bunsho. chinese — 鴉片戰爭前中英交涉文書

  • Format Books
  • Author Sasaki, Masaya
   佐佐木正哉
  • Date [1976?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 382
    沈雲龍, 382
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 382
    近代中國史料叢刊續編. 382
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ya pian zhan zheng qian hou Ying Mei qin Hua tong su shi hua — 鴉片戰争前後英美侵華通俗史話

  • Format Books
  • Author Hu, Bo
   胡波
  • Date [1968]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ahen sensō zen Chū-Ei kōshō bunsho — 鴉片戦爭前中英交涉文書

  • Format Books
  • Author Sasaki, Masaya
   佐々木正哉
  • Date [1967]
  • Series
   • Chūgoku kindaishi kenkyū shiryō
    中国近代史硏究資料
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xianggang Yingguo dang ju bi xu xuan ya le ma — 香港英國當局必須懸崖勒馬

  • Format Books
  • Date 1967
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xianggang mo dai zong du Peng Dingkang — Last Governor. Chinese — 香港末代總督彭定康

  • Format Books
  • Author Dimbleby, Jonathan
  • Date 1997
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Li shi yu xian chang ; 92
    歷史與現場 ; 92
   • Li shi xian chang
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.