Search Results

List of Results

 • Zhongguo fa lü shi yan jiu — 中国法律史研究

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Zhongguo fa lü shi xue hui zhu ban
  • Date 2016-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ke xue jiao yu fa zhan bao gao = Report on development of China's science education — 中国科学教育发展报告 = Report on development of China's science education

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date 2015-
  • Series
   • Ke xue jiao yu lan pi shu
    科学教育蓝皮书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • White papers of the Chinese government — Zhongguo zheng fu bai pi shu hui bian. English.

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Information Office of the State Council of the People's Republic of China
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo zheng fu bai pi shu hui bian — 中国政府白皮书汇编

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date 2011-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo jian zhu shi lun hui kan — 中国建筑史论汇刊

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ban ben mu lu xue yan jiu — 版本目錄學研究

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ji yi — 中国记忆

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Memories of China — Zhongguo ji yi. English.

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author [Editor in chief Wu Wei]
  • Date 2009-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qing shi jing jian : bu ji ling dao gan bu Qing shi du ben — 清史镜鉴 : 部级领导干部清史读本

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Guo jia Qing shi zuan xiu ling dao xiao zu, Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian
  • Date 2008-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.