Search Results

List of Results

 • Hai wai Hua ren yan jiu = Chinese overseas review — 海外华人研究 = Chinese overseas review

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Ji nan da xue hua qiao hua ren yan jiu yuan zhu ban
  • Date 2017-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo shi jiao xue yu yan jiu — 中国史教学与研究

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date 2017-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo fa lü shi yan jiu — 中国法律史研究

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Zhongguo fa lü shi xue hui zhu ban
  • Date 2016-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hua qiao Hua ren wen xian xue kan — 华侨华人文献学刊

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Hua qiao da xue Hua qiao Hua ren wen xian zhong xin, E'hai'e da xue Shao Youbao bo shi hai wai Hua ren wen xian yan jiu zhong xin lian he zhu ban
  • Date 2015-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ke xue jiao yu fa zhan bao gao = Report on development of China's science education — 中国科学教育发展报告 = Report on development of China's science education

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date 2015-
  • Series
   • Ke xue jiao yu lan pi shu
    科学教育蓝皮书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dang dai Riben Zhongguo yan jiu = Japanese studies of contemporary China — 当代日本中国研究 = Japanese studies of contemporary China

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo dian ying, dian shi ju he hua ju fa zhan yan jiu bao gao — 中国电影、电视剧和话剧发展研究报告

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date 2013-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Du hui yi zong — 都会遗踪

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Series
   • Shanghai Shi li shi bo wu guan lun cong
    上海市历史博物馆论丛
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo zheng fu bai pi shu hui bian — 中国政府白皮书汇编

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo guo jia bo wu guan guan kan — 中国国家博物馆馆刊

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.