Browse the Catalog

Search Results

 • Tai Min shao shu min zu di fu yin min ge : Taiwan di Amei zu yu Fujian di She zu — 台閩少數民族的複音民歌 : 台灣的阿美族與福建的畬族

  • Format Books
  • Author Liu, Qian
   劉茜
  • Date Minguo 79 [1990]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Zhonghua min su yi shu cong shu (Zhonghua min su yi shu ji jin hui) ; 9
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo yin yue shi. Yue qi pian — 中國音樂史. 樂器篇

  • Format Books
  • Author Xue, Zongming
   薛宗明
  • Date Minguo 72 [1983]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Sound Recordings
  • Date [1994]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xian Xinghai zai Xinjiapo shi nian, 1911-1921 : Huang He da he chang zuo zhe, Zhongguo ren min yin yue jia — 冼星海在新加坡十年, 1911-1921 : 黄河大合唱作者, 中国人民音乐家

  • Format Books
  • Author He, Naiqiang, author
   何乃强, author
  • Date 2015
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Xin shu ; 149
    心书 ; 149
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dunhuang pi pa pu lun wen ji — 敦煌琵琶譜論文集

  • Format Books
  • Author Rao Zongyi bian
  • Date Minguo 80 [1991]
  • Edition Tai 1 ban.
  • Series
   • Xianggang Dunhuang Dulufan yan jiu zhong xin cong kan ; 2
    香港敦煌吐魯番研究中心叢刊 ; 2
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo xin yin yue shi lun ji : hui gu yu fan si — 中國新音樂史論集 : 回顧與反思

  • Format Books
  • Author Liu Jingzhi bian
  • Date 1992
  • Series
   • Centre of Asian Studies occasional papers and monographs. no.100
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Music Scores
  • Author Liu, Hung-Ko
  • Date 1973
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Huang Zhan — 黄霑

  • Format Books
  • Author Yang, Xi, author
   楊熙, author
  • Date 2016
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Xianggang ci ren xi lie
    香港詞人系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo chuan tong yin yue gai lun — 中國傳統音樂概論

  • Format Books
  • Author Wang, Yaohua, 1942-
   王耀華, 1942-
  • Date Minguo 79 [1990]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Zhongguo yin yue cong shu (Hai tang shi ye wen hua you xian gong si)
    中國音樂叢書(Hai tang shi ye wen hua you xian gong si)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Er hu yan zou fa — 二胡演奏法

  • Format Books
  • Author Zhang, Shao
   張韶
  • Date 1973
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Gong nong bing yin yue zhi shi xiao cong shu
    工农兵音乐知识小丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.