Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Ming shi kao zheng — 明史考證

  • Format Books
  • Author Huang, Yunmei
   黄雲眉
  • Date 1979-
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Riben di xiu shi yu shi xue — Nihon nuo shūshi to shigaku. Chinese — 日本的修史与史学

  • Format Books
  • Author Sakamoto, Tarō, 1901-1987
   坂本太郎, 1901-1987
  • Date 1991
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Beijing da xue Riben yan jiu cong shu
    北京大学日本研究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tan suo yu xin zhi : Jin Guantao, Liu Qingfeng ji — 探索與新知 : 金觀濤、劉靑峯集

  • Format Books
  • Author Jin, Guantao
   金觀濤
  • Date Minguo 78 [1989]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Feng yun si chao ; 5
    風雲思潮 ; 5
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Pi pan shi xue di pi pan : Liu Zhiji ji qi Shi tong yan jiu — 批判史學的批判 : 劉知幾及其史通研究

  • Format Books
  • Author Zhang, Sanxi, 1953-
   張三夕, 1953-
  • Date Minguo 81 [1992]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Da lu di qu bo shi lun wen cong kan ; 26
    大陸地區博士論文叢刊 ; 26
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Du shu za zhi" zi liao bian jian — 《讀書雜志》資料便檢

  • Format Books
  • Author Chen, Xionggen
   陳雄根
  • Date 1989
  • Series
   • Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo Wu Duotai Zhongguo yu wen yan jiu zhong xin zhuan kan
    香港中文大学中國文化硏究所吳多泰中國語文硏究中心專刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong gong shi xue de fa zhan yu yan bian — 中共史學的發展與演變

  • Format Books
  • Author Lu, Yaodong, 1933-
   逯耀東, 1933-
  • Date Minguo 68 [1979]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Shi bao shu xi; 215
    時報書系 ; 215
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo Moruo yu Zhongguo shi xue — 郭沬若与中国史学

  • Format Books
  • Author Lin Ganquan, Huang Lie zhu bian
  • Date 1992
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ming yi dai fang lu — 明夷待訪錄

  • Format Books
  • Author Huang, Zongxi, 1610-1695
   黄宗羲, 1610-1695
  • Date Minguo 48 [1959]
  • Series
   • Zhongguo si xiang ming zhu. Ming dai bian zhi 1
    中國思想名著. 明代編之1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fei Zhengqing lun — 費正清論

  • Format Books
  • Author Wu, Xize, 1914-
   吳錫澤, 1914-
  • Date 1969
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tai ping tian guo ren wu yan jiu — 太平天国人物研究

  • Format Books
  • Author Yuan Shuyi, Lin Yanjiao
  • Date 1987
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo shi zhuan ti tao lun cong shu
    中国史专題讨论丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.