Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Sui Tang shi qi de Xinjiang — 隋唐时期的新疆

  • Format Books
  • Author Xue, Zongzheng
   薛宗正
  • Date 2009
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Tu shuo Xinjiang li shi cong shu
    图说新疆历史丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin yi Tang liu dian — Tang liu dian. — 新譯唐六典

  • Format Books
  • Author [Tang Xuanzong zhuan] ; Zhu Yongjia, Xiao Mu zhu yi
  • Date 2002
  • Series
   • Gu ji jin zhu xin yi cong shu. Li shi lei
    古籍今注新譯叢書. 歷史類
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang ci shi kao — 唐刺史考

  • Format Books
  • Author Yu, Xianhao
   郁賢皜
  • Date 1987
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang shi yan jiu hui lun wen ji — 唐史研究会论文集

  • Format Books
  • Author Zhongguo Tang shi yan jiu hui bian
  • Date 1983
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang wu dai nong min zhan zheng shi liao hui bian — 唐五代農民戰争史料彙編

  • Format Books
  • Author Zhang, Zexian
   張澤咸
  • Date 1979
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang dai jing zhao yin yan jiu — 唐代京兆尹研究

  • Format Books
  • Author Zhang, Rongfang, 1955-
   張榮芳, 1955-
  • Date Minguo 76 [1987]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Shi xue cong shu ; 8
    史學叢書 ; 8
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Xun — 張巡

  • Format Books
  • Author Sui, Shusen, 1906-
   隋樹森, 1906-
  • Date Minguo 29 [1940]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nittō guhō junrei gyōki — 入唐求法巡礼行記

  • Format Books
  • Author Ennin, 794-864
   円仁, 794-864
  • Date Shōwa 45-60 [1970-1985]
  • Series
   • Tōyō bunko ; 157, 442
    東洋文庫 ; 157, 442
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chūgoku : Sangoku-Tō — 中国 : 三国-唐

  • Format Books
  • Author Shigakkai hen
  • Date 1987
  • Series
   • Nihon rekishi gakkai no kaiko to tenbō ; 13
    日本歴史学界の回顧と展望 ; 13
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Twitchett, Denis Crispin, 1925-2006
  • Date 1963
  • Series
   • University of Cambridge oriental publications ; no. 8
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.