Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Sui Tang shi qi de Xinjiang — 隋唐时期的新疆

  • Format Books
  • Author Xue, Zongzheng
   薛宗正
  • Date 2009
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Tu shuo Xinjiang li shi cong shu
    图说新疆历史丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin yi Tang liu dian — Tang liu dian. — 新譯唐六典

  • Format Books
  • Author [Tang Xuanzong zhuan] ; Zhu Yongjia, Xiao Mu zhu yi
  • Date 2002
  • Series
   • Gu ji jin zhu xin yi cong shu. Li shi lei
    古籍今注新譯叢書. 歷史類
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang ci shi kao — 唐刺史考

  • Format Books
  • Author Yu, Xianhao
   郁賢皜
  • Date 1987
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang shi yan jiu hui lun wen ji — 唐史研究会论文集

  • Format Books
  • Author Zhongguo Tang shi yan jiu hui bian
  • Date 1983
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang wu dai nong min zhan zheng shi liao hui bian — 唐五代農民戰争史料彙編

  • Format Books
  • Author Zhang, Zexian
   張澤咸
  • Date 1979
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang dai jing zhao yin yan jiu — 唐代京兆尹研究

  • Format Books
  • Author Zhang, Rongfang, 1955-
   張榮芳, 1955-
  • Date Minguo 76 [1987]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Shi xue cong shu ; 8
    史學叢書 ; 8
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Xun — 張巡

  • Format Books
  • Author Sui, Shusen, 1906-
   隋樹森, 1906-
  • Date Minguo 29 [1940]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nittō guhō junrei gyōki — 入唐求法巡礼行記

  • Format Books
  • Author Ennin, 794-864
   円仁, 794-864
  • Date Shōwa 45-60 [1970-1985]
  • Series
   • Tōyō bunko ; 157, 442
    東洋文庫 ; 157, 442
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chūgoku : Sangoku-Tō — 中国 : 三国-唐

  • Format Books
  • Author Shigakkai hen
  • Date 1987
  • Series
   • Nihon rekishi gakkai no kaiko to tenbō ; 13
    日本歴史学界の回顧と展望 ; 13
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Twitchett, Denis Crispin, 1925-2006
  • Date 1963
  • Series
   • University of Cambridge oriental publications ; no. 8
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang dai yu shi zhi du yan jiu — 唐代御史制度硏究

  • Format Books
  • Author Hu, Cangze
   胡滄澤
  • Date Minguo 82 [1993]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Da lu di qu bo shi lun wen cong kan ; 41
    大陸地區博士論文叢刋 ; 41
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Hartman, Charles, 1946-
  • Date [1986]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Chiu-Duke, Josephine, 1951-
  • Date [2000]
  • Series
   • SUNY series in Chinese philosophy and culture
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Reed, Carrie E. (Carrie Elizabeth), 1960-
  • Date [2003]
  • Series
   • Asian thought and culture ; v. 57
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang shi yu shen : wai yi zhong — 唐史餘瀋 : 外一种

  • Format Books
  • Author Cen, Zhongmian
   岑仲勉
  • Date 2004
  • Edition Xin 1 ban.
  • Series
   • Works
    岑仲勉
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sui Tang Wu dai wen xue si xiang shi — 隋唐五代文学思想史

  • Format Books
  • Author Luo, Zongqiang
   罗宗强
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang li zhi yi : zhong gu shu yi yan jiu — 唐礼摭遗 : 中古书仪硏究

  • Format Books
  • Author Wu, Liyu
   吳丽娛
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo zhuan kan. 1
    中囯社会科学院历史硏究所专刊. 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dunhuang Tulufan suo chu Tang dai jun shi wen shu chu tan — 敦煌吐鲁番所出唐代军事文书初探

  • Format Books
  • Author Sun, Jimin
   孙继民
  • Date 2000
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Tang yan jiu ji jin hui cong shu
    唐研究基金会丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meng shi nan xun : Tang dai wen ren xin tai shi — 梦逝难寻 : 唐代文人心态史

  • Format Books
  • Author Chi, Wanxing, 1962-
   池万兴, 1962-
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Li dai wen ren xin tai shi cong shu
    历代文人心态史丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu Zetian zhuan — 武则天传

  • Format Books
  • Author Lei, Jiaji
   雷家骥
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo li dai di wang zhuan ji
    中国历代帝王传记
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Kohn, Livia, 1956-
  • Date [2003]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sui Tang kao gu — 隋唐考古

  • Format Books
  • Author Qi, Dongfang
   齐东方
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • 20 shi ji Zhongguo wen wu kao gu fa xian yu yan jiu cong shu
    20世纪中国文物考古发现与硏究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang zhe chong fu hui kao — 唐折沖府汇考

  • Format Books
  • Author Zhang, Pei, 1944-
   张沛, 1944-
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhou Qin Han Tang wen hua gong cheng. Xue shu yan jiu wen ku
    周秦汉唐文化工程. 学术硏究文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sui Tang sheng huo lüe ying = A glimpse of life in Sui and Tang dynasties — 隋唐生活掠影 = A glimpse of life in Sui and Tang dynasties

  • Format Books
  • Author Bi, Baokui
   毕宝魁
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Mu yu shi shu wu. Sheng huo lüe ying
    木鱼石书屋. 生活掠影
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang ci shi kao quan bian — 唐刺史考全編

  • Format Books
  • Author Yu, Xianhao
   郁賢皓
  • Date 2000
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ping zhu Lu Xuan gong ji — 評註陸宣公集

  • Format Books
  • Author Lu, Zhi, 754-805
   陸贄, 754-805
  • Date [1970]
  • Series
   • Zhonghua guo xue cong shu
    中華國學叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang dai Jing jiao zai yan jiu — 唐代景敎再硏究

  • Format Books
  • Author Lin, Wushu
   林悟殊
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Tang yan jiu ji jin hui cong shu
    唐硏究基金會叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zōtei Chōan no haru — 増訂長安の春

  • Format Books
  • Author Ishida, Mikinosuke, 1891-1974
   石田幹之助, 1891-1974
  • Date 1967
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Tōyō bunko ; 91
    東洋文庫 ; 91
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zui Tō shi kenkyū : Tōchō seiken no keisei — 隋唐史研究 : 唐朝政權の形成

  • Format Books
  • Author Nunome, Chōfū, 1919-2000
   布目潮渢, 1919-2000
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Series
   • Tōyō shi kenkyū sōkan ; 20
    東洋史硏究叢刋 ; 20
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang yu lin jiao zheng — 唐語林校證

  • Format Books
  • Author Wang Dang zhuan, Zhou Xunchu jiao zheng
  • Date 1987
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Tang Song shi liao bi ji cong kan
    唐宋史料筆記叢刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shuo Tang — Shuo Tang. — 說唐

  • Format Books
  • Author Chen Ruheng xiu ding
  • Date 1978
  • Edition Xin 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang shi lun wen ji — 唐代论文集

  • Format Books
  • Author Jin, Baoxiang
   金宝祥
  • Date 1982
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tōdai no fukushoku — 唐代の服飾

  • Format Books
  • Author Harada, Yoshito, 1885-1974
   原田淑人, 1885-1974
  • Date Shōwa 45 [1970]
  • Series
   • Tōyō Bunko ronsō ; 51
    東洋文庫論叢 ; 51
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang mo nong min zhan zheng — 唐末农民战争

  • Format Books
  • Author Hu, Rulei
   胡如雷
  • Date 1979
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhonghua shi xue cong shu
    中华史学丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sui Tang shi — 隋唐史

  • Format Books
  • Author Wang, Shounan, 1935-
   王壽南, 1935-
  • Date Minguo 75 [1986]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zheng xi yan yi : Xue Ding shan zheng xi — 征西演義 : 薛丁山征西

  • Format Books
  • Author Wu, Xuan
   吳璿
  • Date 1987
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Zhongguo li shi yan yi "xian dai ban" quan ji ; 41
    中國歷史演義《現代版》全 集 ; 41
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang gong mi lu yan yi — 唐宮秘錄演義

  • Format Books
  • Author Xu, Xiaotian
   許嘯天
  • Date 1987
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Zhongguo li shi yan yi "xian dai ban" quan ji ; 45-49
    中國歷史演義《現代版》全集 ; 45-49
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sui Tang shi xin bian — 隋唐史新編

  • Format Books
  • Author Lin, Tianwei
   林天蔚
  • Date 1968
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang dai ma zheng — 唐代馬政

  • Format Books
  • Author Ma, Junmin
   馬俊民
  • Date Minguo 84 [1995]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Tang shu : 225 juan — 新唐書 : 225卷

  • Format Books
  • Author Ouyang, Xiu, 1007-1072
   歐陽修, 1007-1072
  • Date [Minguo 45 i.e. 1956]
  • Series
   • Ren shou ben Er shi wu shi ; 453-492
    仁壽本二十五史 ; [453-492]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tong jian Sui Tang ji bi shi zhi yi — 通鑑隋唐紀比事質疑

  • Format Books
  • Author Cen, Zhongmian
   岑仲勉
  • Date [1964]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sheng Tang shi dai yu dong bei Ya zheng ju = Shengtang shidai yu Dongbeiya zhengju — 盛唐时代与东北亚政局 = Shengtang shidai yu Dongbeiya zhengju

  • Format Books
  • Author Wang Xiaofu zhu bian
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Beijing da xue sheng Tang yan jiu cong shu
    北京大学盛唐硏究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tō Sō shakai keizaishi kenkyū — 唐宋社会經濟史硏究

  • Format Books
  • Author Sudō, Yoshiyuki, 1907-1990
   周藤吉之, 1907-1990
  • Date 1965
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Han Tang wen hua yu Gaochang li shi — 汉唐文化与高昌历史

  • Format Books
  • Author Meng, Xianshi, 1962-
   孟宪实, 1962-
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo ren min da xue Han Tang yan jiu cong shu
    中国人民大学汉唐硏究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang dai guan zhong shi zu yu wen xue — 唐代关中士族与文学

  • Format Books
  • Author Li, Hao, 1960 August 5-
   李浩, 1960 August 5-
  • Date 2003
  • Series
   • Zhongguo she hui ke xue bo shi lun wen wen ku
    中国社会科学博士论文文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang chao dian zhang zhi du — 唐朝典章制度

  • Format Books
  • Author Ren, Shuang, 1953-
   任爽, 1953-
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo li dai dian zhang zhi du yan jiu wen ku
    中国历代典章制度硏究文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Gulik, Robert Hans van, 1910-1967
  • Date 1979
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang gong qing shi — 唐宮情史

  • Format Books
  • Author Xu, Xiaotian
   许啸天
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dee goong an : three murder cases solved by Judge Dee — Wu Zetian si da qi an. English. Selections.

  • Format Books
  • Author [translated by] Robert Hans van Gulik
  • Date 1976
  • Series
   • Literature of mystery and detection
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang dai ke ju yu wen xue — 唐代科舉與文學

  • Format Books
  • Author Fu, Xuancong
   傅璇琮
  • Date Minguo 83[1994]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Wen shi zhe xue ji cheng ; 293
    文史哲學集成 ; 293
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.