Browse the Catalog

Search Results

 • Ming mo Qing chu guan shu xi xue zhi wei ren — 明末清初灌輸西學之偉人

  • Format Books
  • Author Xu, Zongze
   徐宗澤
  • Date [Minguo 59 i.e. 1970]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 555-556
    沈雲龍, 555-556
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tu guang lu (Meijun) shu gao : [4 juan] — 屠光祿(梅君)疏稿 : [4卷]

  • Format Books
  • Author Tu, Renshou
   屠仁守
  • Date [1974?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 302
    沈雲龍. 302
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan di 31 ji (Taibei Xian Yonghe Zhen, Wen hai chu ban she) ; 302
    近代中國史料叢刊第31輯(Taibei Xian Yonghe Zhen, Wen hai chu ban she) ; 302
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guangxu tong shang lie biao — 光緖通商列表

  • Format Books
  • Author Yang, Daolin, 1856-1932
   楊道霖, 1856-1932
  • Date [1977?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian ; 479
    沈雲龍, 479
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhi dong jiao fei dian cun : [4 juan, juan shou] — 直東剿匪電存 : [4卷, 卷首]

  • Format Books
  • Author Lin, Xuejian
   林學瑊
  • Date [Minguo 61 i.e. 1972]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 826
    沈雲龍. 826
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 826
    近代中國史料叢刊. 826
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fanshan zheng shu : [20 juan] — 樊山政書 : [20卷]

  • Format Books
  • Author Fan, Zengxiang, 1846-1931
   樊增祥, 1846-1931
  • Date [Minguo 60 i.e. 1971]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 646
    沈雲龍, 646
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 646
    近代中國史料叢刊. 646
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Jian zhuan ji — 張謇傳記

  • Format Books
  • Author Liu, Housheng
   劉厚生
  • Date [1975]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 128
    沈雲龍, 128
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 128
    近代中國史料叢刊續編. 128
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jiang li fa yan — 將吏法言

  • Format Books
  • Author Xu, Shichang, 1855-1939
   徐世昌, 1855-1939
  • Date [1975?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 207
    沈雲龍, 207
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 207
    近代中國史料叢刊續編. 207
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wei shen mo shi qu da lu : (Min guo 53 nian) — 為甚麼失去大陸 : (民國53年)

  • Format Books
  • Author Chen, Xiaowei, 1892-
   陳孝威, 1892-
  • Date [1982?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 867-868
    沈雲龍, 867-868
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 867-868
    近代中國史料叢刊續編. 867-868
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qi shi fu sheng chen ying lu — 七十浮生塵影錄

  • Format Books
  • Author Deng, Xianghai, 1891-
   鄧翔海, 1891-
  • Date [1981]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 836
    沈雲龍, 836
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 836
    近代中國史料叢刊續編. 836
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu xu zou gao — 戊戌奏稿

  • Format Books
  • Author Kang, Youwei, 1858-1927
   康有為, 1858-1927
  • Date [1969]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 326
    沈雲龍, 326
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan di 33 ji (Taibei Xian Yonghe Zhen, Wen hai chu ban she) ; 326
    近代中國史料叢刊第33輯(Taibei Xian Yonghe Zhen, Wen hai chu ban she) ; 326
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.