Browse the Catalog

Search Results

 • Xi bei bian jie di ming yi Han kao zheng — 西北邊界地名譯漢考證

  • Format Books
  • Author Xu, Jingcheng, 1845-1900
   許景澄, 1844-1900
  • Date [1978?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 514
    沈雲龍, 514
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 514
    近代中國史料叢刊續編. 514
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Su E ju Dongbei (Min guo 34 nian zhi 35 nian) : Di er ci shi jie da zhan jie shu shi Su E qin ju Dongbei zhe chong ji yao — 蘇俄據東北(民國34年至35年) : 第二次世界大戰結束時蘇俄侵據東北折衝紀要

  • Format Books
  • Author Dong, Yanping, 1896-
   董彥平, 1896-
  • Date [1982?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 865
    沈雲龍, 865
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 865
    近代中國史料叢刊續編. 865
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Lian E yu chou E wen ti tao lun ji : (Min guo 15 nian) — 聯俄與仇俄問題討論集 : (民國15年)

  • Format Books
  • Author Wu Jingheng xu ; Zhang Jin bian
  • Date [1982]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 861
    沈雲龍, 861
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 861
    近代中國史料叢刊續編. 861
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong E hui yi can kao wen jian — 中俄會議參考文件

  • Format Books
  • Author Zhong E jiao she gong shu bian
  • Date [Minguo 58 i.e. 1969]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 330
    沈雲龍. 330
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan di 33 ji (Taibei Xian Yonghe Zhen, Wen hai chu ban she) ; 330
    近代中國史料叢刊第33輯(Taibei Xian Yonghe Zhen, Wen hai chu ban she) ; 330
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Eguo Xiboli dong pian ji yao — 俄國西伯利東偏紀要

  • Format Books
  • Author Cao, Tingjie, 1850-1926
   曹廷杰, 1850-1926
  • Date [1978]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 515-516
    沈雲龍, 515-516
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. 515-516
    近代中國史料叢刊續編. 515-516
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong E hui shang jiao shou Dongsansheng dian bao hui chao — 中俄會商交收東三省電報彙鈔

  • Format Books
  • Author Yang, Ru, -1902, compiler
   楊儒, -1902, comp
  • Date Minguo 58 [1969]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 339-340
    沈雲龍, 339-340
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 339-340
    近代中國史料叢刊. 339-340
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.