Browse the Catalog

Search Results

  • Format Books
  • Author ʼDar-tsha-khyung-bdag, 1968- author
  • Date 2015
  • Edition Par gzhi dang po bsgrigs, Par thengs dang po btab.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Stod mngaʼ ris Gu-geʼi ma-nam Byang-chub dge-gnas gling-dgon paʼi chags rabs kyi lo rgyus yig rigs phyogs bsgrigs bde bar bzhugs lags so — སྟོད་མངའ་རིས་གུ་གེའི་མ་ནམ་བྱང་ཆུབ་དགེ་གནས་གལིང་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རགྱུས་ཡིག་རིགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བདེ་བར་བཞུགས་ལགས་སོ།

  • Format Books
  • Author ʼTshol bsdu zhu sgrig byed po, Jo-sres Bkra-shis-tshe-ring = Selected written materials relating to the Manam Genay Jangchub ling (Na nam dge gnas byang chub gling) monastery, Guge in Stod mngaʼ ris, Tibet / compiled and edited by Tashi Tsering Josayma
  • Date 28 June, 2017
  • Edition Par thengs dang po.
  • Series
   • Stod mngaʼ ris skor gsum gnaʼ deng lo rgyus deb phreng = Texts on the ancient and contemporary history of Stod mngaʼ-ris skor-gsum series; 2
    སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གནའ་དེང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང། = Texts on the ancient and contemporary history of Stod mngaʼ-ris skor-gsum series; 2
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gangs Ti-seʼi phyogs bzhiʼi chu bo kha ʼbabs rnam bzhiʼi babs rgyun dang Mngaʼ ris skor gsum gyi byung rabs khyab khongs bcas kyi lo rgyus rgyal rgyud lha mo dar zhes bya ba bzhugs so — གངས་ཏི་སེའི་ཕྱོགས་བཞིའི་ཆུ་བོ་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞིའི་བབས་རགྱུན་དང།་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་བྱུང་རབས།་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱལ་རྒྱུད་ལྷ་མོ་དར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་

  • Format Books
  • Author Tshe-riṅ-chos-ʼphel, Gźuṅ-pa, author
   ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་ང་ གཞུང་པ་, author
  • Date 2016
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Shes-rab-bzang-po, 1964- author
  • Date 2013
  • Edition Par gzhi 1 bsgrigs.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bod ljongs Mngaʼ ris sa khul gyi Bod yig gnaʼ dpeʼi dkar chag — བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་གནའ་དཔེའི་དཀར་ཆག་

  • Format Books
  • Author rtsom sgrig pa gtso bo, Hor-dkar-na-mo = Xizang Ali di qu Zang wen gu ji mu lu (Zang Han dui zhan) Xizang Zizhiqu gu ji bao hu zhong xin bian
  • Date 2017
  • Edition Par gzhi dang po bsgrigs.
  • Series
   • Bod ljongs gnaʼ dpe srung skyob mu ʼbrel dpe tshogs = Xizang gu ji bao hu xi lie cong shu
    བོད་ལྗོངས་གནའ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོབ་མུ་འབྲེལ་དཔེ་ཚོགས། = 西藏古籍保护系列丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author [edited by Tashi Tsering]
  • Date 1996
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Tshe-riṅ-chos-ʼphel, Gźuṅ-pa
  • Date 2003
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Ṅag-dbaṅ-grags-pa, Gu-ge Mkhan-chen, active 15th century
  • Date 1996
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Ehrhard, Franz-Karl
  • Date 2000
  • Series
   • Monograph series (Lumbini International Research Institute) ; 2
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Tshe-ring-rgyal-po, Gu-ge, 1961-
  • Date 2007
  • Edition Par thengs 1.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.