Browse the Catalog

Search Results

 • Aomen yi jiu si jiu = Macau 1949 — 澳门一九四九 Macau 1949

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhuhai Shi ying shi yi shu jia xie hui, Ba yi dian ying zhi pian chang chu pin ; zong jian zhi, he xian shu ... [and others] ; bian ju, Zhu Yingxie, Wang Liang, Bao Fuming ; dao yan, Bao Fuming
  • Date [2010?]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ge ming yang ban xi xi lie — 中国革命样板戏系列

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Zhongguo Renmin jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang ... (et al.) she zhi]
  • Date [2008?]
  • Edition Zhen cang ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo dian ying xun li : Zhongguo dian ying liu shi nian ji shi — 中国电影巡礼 中国电影六十年纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author lian he chu pin Zhongguo dian ying jia xie hui, Zhongguo Ren Min Jie Fang Jun ba yi dian ying zhi pian chang, Beijing yi long tian di wen hua chuan bo you xian going si
  • Date 2008
  • Edition Zhen chang ban.
  • Series
   • 30 ji da xing zhuan ti pian
    30集大型专题片
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dong fang hong = The east is red — 东方红 The east is red

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang, Beijing dian ying zhi pian chang, Zhong yang xin wen ji lu dian ying zhi pian chang lian he she zhi
  • Date [2004?]
  • Edition Zhen cang ban.
  • Series
   • Zhongguo ge ming yang ban xi xi lie ; [12]
    中国革命样板戏系列 ; [12]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu zhuang bu dui jian she, zi wei fan ji zhan ji shi — 武装部队建设, 自卫反击战纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu dui lian he she zhi
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhongguo ge ming zhan zheng shi lu ; di 7 ji
    中国革命战争实录 ; 第7集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Zhongguo lu, hai, kong san jun ji shi — 新中国陆·海·空三军纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu dui lian he she zhi
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhongguo ge ming zhan zheng shi lu ; di 5 ji
    中国革命战争实录 ; 第5集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jun dui xian dai hua, qiang bing ji shi — 军队现代化, 强兵纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu dui lian he she zhi
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhongguo ge ming zhan zheng shi lu ; di 8 ji, pt. shang, xia
    中国革命战争实录 ; 第8集, pt. 上, 下
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fen shui ling = Dividing ridge — 分水岭 Dividing ridge

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Zhongguo zhan zheng dian ying yong heng jing dian = The classic Chinese war movies
    中国战争电影永恒经典= The classic Chinese war movies
   • Hong se yuan xian = Red movies
    红色院线 = Red movies
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wo de chang zheng = My long march — 我的长征 My long march

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; zong dao yan Zhai Junjie
  • Date [2006]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Huaishu Zhuang = Locust Tree Village — 槐树庄 Locust Tree Village

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang
  • Date [2006]
  • Series
   • Zhongguo zhan zheng dian ying yong heng jing dian = The classic Chinese war movies
    中国战争电影永恒经典= The classic Chinese war movies
   • Hong se yuan xian = Red movies
    红色院线 = Red movies
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.