Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Jian ming Zhongguo li shi du ben — 简明中国历史读本

  • Format Books
  • Author Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo "Jian ming Zhongguo li shi du ben" bian xie zu bian xie
  • Date 2012
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shuo Zhongguo : yi ge bu duan bian hua de fu za gong tong ti — 说中国 : 一个不断变化的复杂共同体

  • Format Books
  • Author Xu, Zhuoyun, 1930- author
   许倬云, 1930- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Li xiang guo (Guangxi shi fan da xue chu ban she)
    理想国(Guangxi shi fan da xue. Chu ban she)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nan Hai : zu zong hai yu tai ping meng — 南海 : 祖宗海与太平梦

  • Format Books
  • Author Liu, Feng (Researcher on South China Sea), author
   刘锋 (Researcher on South China Sea) author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • The Chinese dream : real-life stories of the young in contemporary China — Yi bai ge Zhongguo ren de meng. 1. English

  • Format Books
  • Author An, Dun
   安顿
  • Date 2008
  • Edition First edition.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wen xian wei zheng : Diaoyu Dao tu ji lu — 文献为证 : 钓鱼岛图籍录

  • Format Books
  • Author Guo jia tu shu guan Zhongguo bian jiang wen xian yan jiu zhong xin bian zhu
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Guo jia tu shu guan Zhongguo bian jiang wen xian yan jiu wen ku
    国家图书馆中国边疆文献研究文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ti yan Han yu : fa sheng gua tu. Di 1 ji = Experiencing Chinese : teaching posters. 1 — 体验汉语 : 发声挂图. 第1辑 = Experiencing Chinese : teaching posters. 1

  • Format Photos, Drawings, Prints; Sound Recordings
  • Author Guo ji yu yan yan jiu yu fa zhan zhong xin bian zhu
  • Date 2008
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Crossing the Pacific : US-China air battle against Japan — Kua yue tai ping yang. English

  • Format Books
  • Author chief editor, Ma Yufu
  • Date 2015
  • Series
   • Never forget history commemorating the 70th anniversary of victory in the World Anti-Fascist War = Li shi bu rong wang ji ji nian shi jie fan Faxisi zhan zheng sheng li 70 zhou nian xi lie
    Never forget history commemorating the 70th anniversary of victory in the World Anti-Fascist War = 历史不容忘记纪念世界反法西斯战争胜利70周年系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taibei gu gong — 台北故宮

  • Format Books
  • Author Zhou, Bing, 1968- author
   周兵, 1968- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban, quan xin xiu dong cai tu ban.
  • Series
   • Shi dai shu ju (Beijing shi dai hua wen shu ju)
    时代书局 (北京时代华文书局)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Cyberworld China @ embraces the Internet = Zhongguo wang shi 20 nian — Zhongguo wang shi 20 nian. English — Cyberworld China @ embraces the Internet = 中国网事20年

  • Format Books
  • Author Li Jun
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Song dai shi da fu qun ti yi shi yan jiu = A study on scholar-bureaucrats' group consciousness in Song dynasty — 宋代士大夫群体意识研究 = A study on scholar-bureaucrats' group consciousness in Song dynasty

  • Format Books
  • Author Guo, Xuexin, author
   郭学信, author
  • Date 2017
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • A photographical evidence of crimes committed by Unit 731 of The Japanese Kwantung Army — Guandong jun di qi san yi bu dui zui zheng tu lu. English.

  • Format Books
  • Author compiled by the Museum of War Crime Evidence of the Japanese Army Unit 731 and International Center for Unit 731 Research, Harbin Municipal Academy of Social Sciences
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Never forget history : commemorating the 70th anniversary of victory in the world anti-fascist war = Li shi bu rong wang ji - ji nian shi jie Faxisi zhan zheng sheng li 70 zhou nian xi lie
    Never forget history : commemorating the 70th anniversary of victory in the world anti-fascist war = 历史不容忘记 - 纪念世界法西斯战争胜利70周年系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo fa lü shi yan jiu — 中国法律史研究

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Zhongguo fa lü shi xue hui zhu ban
  • Date 2016-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo ke xue jiao yu fa zhan bao gao = Report on development of China's science education — 中国科学教育发展报告 = Report on development of China's science education

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Date 2015-
  • Series
   • Ke xue jiao yu lan pi shu
    科学教育蓝皮书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ban ben yan jiu zhuan lun — 版本研究专论

  • Format Books
  • Author Li, Jingwen, 1958 May- author
   李景文, 1958 May- author
  • Date 2017
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Henan da xue tu shu guan xue shu cong shu
    河南大学图书馆学术丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo gu dai mu zhi yi li yan jiu — 中国古代墓志义例研究

  • Format Books
  • Author Yang, Xiangkui, 1977- author
   杨向奎, 1977- author
  • Date 2018
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo tu yu kang zhan : ji nian Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji shi jie fan Faxisi zhan zheng sheng li 70 zhou nian guo jia tu shu guan yuan gong wen ji — 国图与抗战 : 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年国家图书馆员工文集

  • Format Books
  • Author Guo jia tu shu guan bian
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Alabo qiao min zai Zhongguo : xin si chou zhi lu yuan wo meng xiang — 阿拉伯侨民在中国 : 新丝绸之路圆我梦想

  • Format Books
  • Author Liu, Yuanpei, author
   刘元培, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin shi li guo : dang dai Zhongguo shi yan jiu zong heng tan — 信史立国 : 当代中国史研究纵横谈

  • Format Books
  • Author Cheng, Zhongyuan, 1938- author
   程中原, 1938- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Ming jia zhuan lun
    名家专论
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhonghua shi gang — 中华史纲

  • Format Books
  • Author Cai, Meibiao
   蔡美彪
  • Date 2012
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • China in the world anti-fascist war — Kang zhan. English

  • Format Books
  • Author Peng, Xunhou, author
   彭训厚, author
  • Date 2015
  • Series
   • "Never forget history: commemorating the 70th anniversary of Victory in the World Anti-Fascist War" = "Li shi bu rong wang ji - ji nian shi jie fan Faxisi zhan zheng sheng li 70 zhou nian" xi lie
    "Never forget history: commemorating the 70th anniversary of Victory in the World Anti-Fascist War" = "历史不容忘记 - 纪念世界反法西斯战争胜利70周年"系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo gong chan dang yu jing ji te qu — 中国共产党与经济特区

  • Format Books
  • Author ben juan zhi xing zhu bian Wang Wenqing, zhi xing fu zhu bian Wang Shuo, Wen Shifang
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhong gong dang shi zhuan ti zi liao cong shu
    中共党史专题资料丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo wu li xue shi. Jin xian dai juan = Zhongguo wulixueshi : jinxiandaijuan — 中国物理学史. 近现代卷 = Zhongguo wulixueshi : jinxiandaijuan

  • Format Books
  • Author Liu Shuyong ... [and others] zhu
   刘树勇, 1953-
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Putting the people's interests above everything else : how does the Communist Party of China procure the greatest happiness for the greatest number of people = Wan shi min wei xian — Wan shi min wei xian. English. — Putting the people's interests above everything else : how does the Communist Party of China procure the greatest happiness for the greatest number of people = 万事民为先

  • Format Books
  • Author editors in chief: Lin Liangqi, Run Qing ; translated by concordancy
  • Date 2013
  • Edition First edition.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Xianghe zou zhe — 张祥河奏折

  • Format Books
  • Author Zhang, Xianghe, 1785-1862, author
   张祥河, 1785-1862, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo jin xian dai xi jian shi liao cong kan
    中国近现代稀见史料丛刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da guo jiao liang : Zhong Ou guan xi yu Xianggang hui gui qin li — 大國 : 中歐關係與香港回歸親歷

  • Format Books
  • Author Jiang, Enzhu, 1938- author
   姜恩柱, 1938- author
  • Date 2016
  • Edition Di yi ban.
  • Series
   • 20 shi ji Zhongguo
    20世紀中國
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhou Zuomin ri ji shu xin ji — 周作民日记书信集

  • Format Books
  • Author Peng Xiaoliang bian zhu
   周作民, 1882-1955, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shanghai Shi dang an guan cang jin dai Zhongguo jin rong bian qian dang an shi liao hui bian. Ren wu juan
    上海市档案馆藏近代中国金融变迁档案史料汇编. 人物卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo shui zhong shi = History of Chinese water clock — 中国水钟史 = History of Chinese water clock

  • Format Books
  • Author Li, Zhichao, 1935- author
   李志超, 1935- author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo jin dai shi shi wu jiang — 中国近代史十五讲

  • Format Books
  • Author Chen, Xulu, author
   陈旭麓, author
  • Date 2015
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Series
   • Da jia jiang shi
    大家讲史
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nanjing da tu sha xing cun zhe zheng yan — 南京大屠杀幸存者证言

  • Format Books
  • Author Zhu Chengshan bian zhu
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nanjing da tu sha zhong yao wen zheng xuan lu — 南京大屠杀重要文证选录

  • Format Books
  • Author Zhang Xianwen zhu bian ; Zhang Xianwen, Cui Wei, Dong Weimin bian
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Nanjing da tu sha wen xian shi liao cong shu
    南京大屠杀文献史料丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xianfeng shi yi nian — 咸丰十一年

  • Format Books
  • Author Chi, Zihua, author
   池子华, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Du dong Zhongguo. Yue du li shi
    讀懂中國. 阅读历史
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Shi ji" shi hua — 《史记》史话

  • Format Books
  • Author Zhang, Dake, 1940- author
   张大可, 1940- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo zhen gui dian ji shi hua cong shu
    中国珍贵典籍史话丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Crow, Carl, 1883-1945 author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hai yuan ge shan ben xu lu — 海源閣善本叙錄

  • Format Books
  • Author Ding, Yanfeng, 1963- author
   丁延峰, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wan Qing ren wu yu shi shi — 晚清人物与史事

  • Format Books
  • Author Ma, Zhongwen, 1967- author
   马忠文, 1967- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhonghua xue ren cong shu
    中华学人丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhan zheng liu xia le shen me : zhan hou yi dai de Hejian Junfu fang tan — Sensō ga nokoshita mono. Chinese — 战争留下了什么 : 战后一代的鹤见俊辅访谈

  • Format Books
  • Author Tsurumi, Shunsuke, 1922-2015, interviewee
   鶴見俊輔, 1922-2015, interviewee
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Yue du Riben shu xi
    阅读日本书系
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu xu zheng bian ji (wai yi zhong) — 戊戌政变记(外一种)

  • Format Books
  • Author Liang, Qichao, 1873-1929, author
   梁启超, 1873-1929, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Bai nian jing dian xue shu cong kan
    百年经典学术丛刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Liu liang jing ji xin lun : ji yu Zhongguo "yi dai yi lu" zhan lüe de li lun shi ye = New theory of flow economy : vision on China "one belt and one road" strategy — 流量经济新论 : 基于中国"一带一路" 战略的理论视野 = New theory of flow economy : vision on China "one belt and one road" strategy

  • Format Books
  • Author Sun, Xiyou, 1963- author
   孙希有, 1963- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhunga'er Menggu yu Qing chao guan xi shi yan jiu (1672-1697) — 准噶尔蒙古与清朝关系史研究 (1672-1697)

  • Format Books
  • Author Heilong, 1964- author
   黑龙, 1964- author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yi shi zai xi fang de Zhongguo shi : Faguo "Xiao ri bao" ji lu de wan Qing, 1891-1911 — 遗失在西方的中国史 : 法国《小日报》记录的晚清, 1891-1911

  • Format Books
  • Author Li Hongli, Zhao Lisha bian yi
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Medicine — Yi yao. English

  • Format Books
  • Author Liang, Yongxuan, author
   梁永宣, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Chinese culture series
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Human rights : China's road — Ren quan : Zhongguo dao lu. English

  • Format Books
  • Author Liu, Jie, 1965- author
   刘杰, 1965-
  • Date 2014
  • Series
   • China's human rights : theory and practice
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo kong jun kang zhan ji yi = Memories of the Chinese air force in the Second Sino-Japanese War — 中国空军抗战记忆 = Memories of the Chinese air force in the Second Sino-Japanese War

  • Format Books
  • Author Zhu, Liyang, author
   朱力扬, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shuo shi ji — 说史记

  • Format Books
  • Author Yang, Zao, author
   杨早, author
  • Date 2015
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Series
   • Xin shi ji
    新史记
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xue yu chang ge : Xizang 1949-1960 — 雪域长歌 : 西藏 1949-1960

  • Format Books
  • Author Zhang, Xiaokang, author
   张小康, author
  • Date 2015
  • Edition Di 2 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xizang yu li dai zhong yang zheng fu lai wang zheng wu gong wen xuan bian — 西藏与历代中央政府来往政务公文选编

  • Format Books
  • Author Hou Xiwen bian
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xizang li shi yu xian zhuang zong he yan jiu xiang mu
    西藏历史与现状综合研究项目
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Peilun ri ji — Diaries. Selections — 张佩纶日记

  • Format Books
  • Author Zhang, Peilun, 1848-1903, author
   张佩纶, 1848-1903, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo jin xian dai xi jian shi liao cong kan
    中国近现代稀见史料丛刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kang zhan feng huo zhong de Zhongguo da xue — 抗战烽火中的中国大学

  • Format Books
  • Author Chen, Pingyuan, 1954- author
   陳平原, 1954- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Da xue wu shu
    大学五书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hai yang, gang kou cheng shi, fu di : 19 shi ji yi lai de Dong Ya jiao tong yu she hui bian qian — 海洋・港口城市・腹地 : 19世纪以来的东亚交通与社会变迁

  • Format Books
  • Author Fu dan da xue li shi di li yan jiu zhong xin bian, Hanguo Ren he da xue Hanguo xue yan jiu suo bian
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Fu dan da xue li shi di li yan jiu zhong xin cong shu
    复旦大学历史地理研究中心丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qin beng : cong Qin shi huang dao Liu Bang — 秦崩 : 从秦始皇到刘邦

  • Format Books
  • Author Li, Kaiyuan, 1950- author
   李开元, 1950-, author
  • Date 2015
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.