Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Zhongguo gong chan dang yu jing ji te qu — 中国共产党与经济特区

  • Format Books
  • Author ben juan zhi xing zhu bian Wang Wenqing, zhi xing fu zhu bian Wang Shuo, Wen Shifang
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhong gong dang shi zhuan ti zi liao cong shu
    中共党史专题资料丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo wu li xue shi. Jin xian dai juan = Zhongguo wulixueshi : jinxiandaijuan — 中国物理学史. 近现代卷 = Zhongguo wulixueshi : jinxiandaijuan

  • Format Books
  • Author Liu Shuyong ... [and others] zhu
   刘树勇, 1953-
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Putting the people's interests above everything else : how does the Communist Party of China procure the greatest happiness for the greatest number of people = Wan shi min wei xian — Wan shi min wei xian. English. — Putting the people's interests above everything else : how does the Communist Party of China procure the greatest happiness for the greatest number of people = 万事民为先

  • Format Books
  • Author editors in chief: Lin Liangqi, Run Qing ; translated by concordancy
  • Date 2013
  • Edition First edition.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Xianghe zou zhe — 张祥河奏折

  • Format Books
  • Author Zhang, Xianghe, 1785-1862, author
   张祥河, 1785-1862, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo jin xian dai xi jian shi liao cong kan
    中国近现代稀见史料丛刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da guo jiao liang : Zhong Ou guan xi yu Xianggang hui gui qin li — 大國 : 中歐關係與香港回歸親歷

  • Format Books
  • Author Jiang, Enzhu, 1938- author
   姜恩柱, 1938- author
  • Date 2016
  • Edition Di yi ban.
  • Series
   • 20 shi ji Zhongguo
    20世紀中國
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhou Zuomin ri ji shu xin ji — 周作民日记书信集

  • Format Books
  • Author Peng Xiaoliang bian zhu
   周作民, 1882-1955, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shanghai Shi dang an guan cang jin dai Zhongguo jin rong bian qian dang an shi liao hui bian. Ren wu juan
    上海市档案馆藏近代中国金融变迁档案史料汇编. 人物卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo shui zhong shi = History of Chinese water clock — 中国水钟史 = History of Chinese water clock

  • Format Books
  • Author Li, Zhichao, 1935- author
   李志超, 1935- author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo jin dai shi shi wu jiang — 中国近代史十五讲

  • Format Books
  • Author Chen, Xulu, author
   陈旭麓, author
  • Date 2015
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Series
   • Da jia jiang shi
    大家讲史
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nanjing da tu sha xing cun zhe zheng yan — 南京大屠杀幸存者证言

  • Format Books
  • Author Zhu Chengshan bian zhu
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nanjing da tu sha zhong yao wen zheng xuan lu — 南京大屠杀重要文证选录

  • Format Books
  • Author Zhang Xianwen zhu bian ; Zhang Xianwen, Cui Wei, Dong Weimin bian
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Nanjing da tu sha wen xian shi liao cong shu
    南京大屠杀文献史料丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.