Browse the Catalog

Search Results

 • Zhou Zuomin ri ji shu xin ji — 周作民日记书信集

  • Format Books
  • Author Peng Xiaoliang bian zhu
   周作民, 1882-1955, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shanghai Shi dang an guan cang jin dai Zhongguo jin rong bian qian dang an shi liao hui bian. Ren wu juan
    上海市档案馆藏近代中国金融变迁档案史料汇编. 人物卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Liu liang jing ji xin lun : ji yu Zhongguo "yi dai yi lu" zhan lüe de li lun shi ye = New theory of flow economy : vision on China "one belt and one road" strategy — 流量经济新论 : 基于中国"一带一路" 战略的理论视野 = New theory of flow economy : vision on China "one belt and one road" strategy

  • Format Books
  • Author Sun, Xiyou, 1963- author
   孙希有, 1963- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hai yang, gang kou cheng shi, fu di : 19 shi ji yi lai de Dong Ya jiao tong yu she hui bian qian — 海洋・港口城市・腹地 : 19世纪以来的东亚交通与社会变迁

  • Format Books
  • Author Fu dan da xue li shi di li yan jiu zhong xin bian, Hanguo Ren he da xue Hanguo xue yan jiu suo bian
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Fu dan da xue li shi di li yan jiu zhong xin cong shu
    复旦大学历史地理研究中心丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Quan qiu hua shi ye xia de Zhongguo yan jiu — 全球化视野下的中国研究

  • Format Books
  • Author Zhou, Xiaohong, 1957-
   周晓虹, 1957-
  • Date 2012
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zi jin she hui xue lun cong
    紫金社会学论丛
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Yi dai yi lu" yu guo ji chan neng he zuo. Hang ye bu ju yan jiu — "一带一路"与国际产能合作. 行业布局研究

  • Format Books
  • Author Guo, Jianmin, editor, author
   郭建民, editor, author
  • Date 2017
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Yi dai yi lu shuang xiang tou zi cong shu
    一带一路双向投资丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.