Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Jian ming Zhongguo li shi du ben — 简明中国历史读本

  • Format Books
  • Author Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo "Jian ming Zhongguo li shi du ben" bian xie zu bian xie
  • Date 2012
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shuo Zhongguo : yi ge bu duan bian hua de fu za gong tong ti — 说中国 : 一个不断变化的复杂共同体

  • Format Books
  • Author Xu, Zhuoyun, 1930- author
   许倬云, 1930- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Li xiang guo (Guangxi shi fan da xue chu ban she)
    理想国(Guangxi shi fan da xue. Chu ban she)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nan Hai : zu zong hai yu tai ping meng — 南海 : 祖宗海与太平梦

  • Format Books
  • Author Liu, Feng (Researcher on South China Sea), author
   刘锋 (Researcher on South China Sea) author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • The Chinese dream : real-life stories of the young in contemporary China — Yi bai ge Zhongguo ren de meng. 1. English

  • Format Books
  • Author An, Dun
   安顿
  • Date 2008
  • Edition First edition.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wen xian wei zheng : Diaoyu Dao tu ji lu — 文献为证 : 钓鱼岛图籍录

  • Format Books
  • Author Guo jia tu shu guan Zhongguo bian jiang wen xian yan jiu zhong xin bian zhu
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Guo jia tu shu guan Zhongguo bian jiang wen xian yan jiu wen ku
    国家图书馆中国边疆文献研究文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ti yan Han yu : fa sheng gua tu. Di 1 ji = Experiencing Chinese : teaching posters. 1 — 体验汉语 : 发声挂图. 第1辑 = Experiencing Chinese : teaching posters. 1

  • Format Photos, Drawings, Prints; Sound Recordings
  • Author Guo ji yu yan yan jiu yu fa zhan zhong xin bian zhu
  • Date 2008
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Crossing the Pacific : US-China air battle against Japan — Kua yue tai ping yang. English

  • Format Books
  • Author chief editor, Ma Yufu
  • Date 2015
  • Series
   • Never forget history commemorating the 70th anniversary of victory in the World Anti-Fascist War = Li shi bu rong wang ji ji nian shi jie fan Faxisi zhan zheng sheng li 70 zhou nian xi lie
    Never forget history commemorating the 70th anniversary of victory in the World Anti-Fascist War = 历史不容忘记纪念世界反法西斯战争胜利70周年系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taibei gu gong — 台北故宮

  • Format Books
  • Author Zhou, Bing, 1968- author
   周兵, 1968- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban, quan xin xiu dong cai tu ban.
  • Series
   • Shi dai shu ju (Beijing shi dai hua wen shu ju)
    时代书局 (北京时代华文书局)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Cyberworld China @ embraces the Internet = Zhongguo wang shi 20 nian — Zhongguo wang shi 20 nian. English — Cyberworld China @ embraces the Internet = 中国网事20年

  • Format Books
  • Author Li Jun
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Song dai shi da fu qun ti yi shi yan jiu = A study on scholar-bureaucrats' group consciousness in Song dynasty — 宋代士大夫群体意识研究 = A study on scholar-bureaucrats' group consciousness in Song dynasty

  • Format Books
  • Author Guo, Xuexin, author
   郭学信, author
  • Date 2017
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.