Browse the Catalog

Search Results

 • Qing chao shi de ji ben te zheng zai tan jiu : yi dui bei Mei "xin Qing shi" guan dian de fan si wei zhong xin — 清朝史的基本特征再探究 : 以对北美"新清史"观点的反思为中心

  • Format Books
  • Author Zhong, Han, 1976- author
   钟焓, 1976- author
  • Date 2018
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Minguo shi yan jiu = Studies on the history of Republic of China — 民国史研究 = Studies on the history of Republic of China

  • Format Books
  • Author Zhongguo ren min da xue Minguo shi yan jiu suo zhu ban ; Guo Shuanglin zhu bian
  • Date 2017-
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taiwan shi xue shi : cong zhan hou dao dang dai — 臺灣史學史 : 從戰後到當代

  • Format Books
  • Author Wang, Q. Edward, 1958- author
  • Date 2017
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Shi ji" shi hua — 《史记》史话

  • Format Books
  • Author Zhang, Dake, 1940- author
   张大可, 1940- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo zhen gui dian ji shi hua cong shu
    中国珍贵典籍史话丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin shi li guo : dang dai Zhongguo shi yan jiu zong heng tan — 信史立国 : 当代中国史研究纵横谈

  • Format Books
  • Author Cheng, Zhongyuan, 1938- author
   程中原, 1938- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Ming jia zhuan lun
    名家专论
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • San yu cong gao : wo yu Zhongguo xian dai shi = Sanyu conggao : wo yu Zhongguo xiandaishi — 三余丛稿 : 我与中国现代史 = Sanyu conggao : wo yu Zhongguo xiandaishi

  • Format Books
  • Author Wang, Guilin, 1925-2009, author
   王桧林, 1925-2009, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Beijing shi fan da xue shi xue tan suo cong shu
    北京师范大学史学探索丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bian zhong qian xing : er shi shi ji Zhongguo xue shu lue ying = Bianzhong qianxing : errshi shiji Zhongguo xueshu lueying — 变中前行 : 二十世纪中国学术掠影 = Bianzhong qianxing : ershi shiji Zhongguo xueshu lueying

  • Format Books
  • Author Luo, Zhitian, 1952- author
   罗志田, 1952- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Guan tian wen cong
    关天文丛
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xun zhen wu hui : Chen Tiejian ba shi wen lu — 尋真無悔 : 陈铁健八十文录

  • Format Books
  • Author Chen, Tiejian, author
   陈铁健, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Jin xian dai shi yan jiu jing dian
    近现代史研究经典
   • Han Tang yang guang. Jin xian dai shi yan jiu jing dian
    漢唐陽光. 近现代史研究经典
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo zhe xue she hui ke xue fa zhan li cheng hui yi. Shi xue juan — 中国哲学社会科学发展历程回忆. 史学卷

  • Format Books
  • Author zhu bian Chen Qineng ; fu zhu bian Shang Chuan, Yin Weizhang, Li Yufen, Zuo Yuhe
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo xue shu zhi jin dai ming yun — 中国学术之近代命运

  • Format Books
  • Author Liu, Wei, author
   刘巍, author
  • Date 2013
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhonghua xue ren cong shu (Beijing shi fan da xuechu ban she)
    中华学人丛书 (北京师范大学出版社)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.