Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Lao bing : mei yi wei kang zhan lao bing de ge ren shi bei hou shi zhen shi de guo jia kang zhan shi, bai nian xian dan shi — 老兵 : 每一位抗战老兵的个人史背后是真实的国家抗战史, 百年现代史

  • Format Books
  • Author Meng, Qiping, editor, author
   孟企平, editor, author
  • Date 2017
  • Edition Di 1 ban
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo wai jiao guan de ji zai : Ri jun da tu sha yu hao jie hou de Nanjing cheng — 美国外交官的记载 : 日军大屠杀与浩劫后的南京城

  • Format Books
  • Author Lu, Suping, 1955- author
   陆束屏, 1955- author
  • Date 2012
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Nanjing da tu sha shi yan jiu yu wen xian xi lie cong shu ; 30
    南京大屠杀史研究与文献系列丛书 ; 30
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zui xing zhai yao = Summary of crimes — 罪行摘要 = Summary of crimes

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author a Xu Xing film
  • Date 2014
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fa feng de da qiang : "niu peng", "kan shou suo", "jian yu" san bu qu — 發瘋的大牆 : "牛棚"、"看守所"、"監獄"三部曲

  • Format Books
  • Author Yang, Qichu, 1945-
   楊起初, 1945-
  • Date 2013
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yan yuan feng yu zhu ren sheng — 燕园风雨铸人生

  • Format Books
  • Author Wang, Shuyao
   王书瑤
  • Date 2007
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Hei se wen ku ; di 19 ji
    黑色文库 ; 第19集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Minguo wai jiao : qin li zhe kou shu shi lu — 民国外交 : 亲历者口述实录

  • Format Books
  • Author Li, Zhenguang author
   李振广, author
  • Date 2016
  • Edition Di 2 ban.
  • Series
   • Bai ke shi xue kou shu li shi cong shu
    百科史学口述历史丛书
   • Taiwan "Zhong yan yuan" kou shu li shi xi lie
    台湾"中研院"口述历史系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tōkyō shōjin — 東京焼盡

  • Format Books
  • Author Uchida, Hyakken, 1889-1971
   内田百閒, 1889-1971
  • Date Shōwa 61 [1986]
  • Edition 3-han.
  • Series
   • Chūkō bunko
    中公文庫
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bao feng yu de ji yi : 1965-1970 nian de Beijing si zhong — 暴风雨的记忆 : 1965-1970年的北京四中

  • Format Books
  • Author Beidao, Cao Yifan, Weiyi bian
  • Date 2012
  • Edition Beijing di 1 ban
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gai ge chuang xin : (2002-2012) = Gaige chuangxin — 改革创新 : (2002-2012) = Gaige chuangxin

  • Format Books
  • Author Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Shi xian dai Shanghai yan jiu zhong xin bian zhu
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • "Kou shu Shanghai" cong shu
    《口述上海》丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ying xiang zhong de "wen ge" nong cun — 影像中的「文革」農村

  • Format Books
  • Author Zhou, Zheping
   周浙平
  • Date 2012
  • Edition Xianggang di 1 ban.
  • Series
   • Dang dai Zhongguo yan jiu cong shu (San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si)
    當代中國研究叢書 (San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.