Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Ilgi sŏnjip — Swaemirok — 일기 선집

  • Format Books
  • Author O, Hŭi-mun, 1539-1613, author
   오 희문, 1539-1613, author
  • Date 2014-
  • Series
   • Chosŏn kojŏn munhak sŏnjip ; 80-81
    조선 고전 문학 선집 ; 80-81
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sŏul saram i kyŏkkŭn haebang kwa chŏnjaeng — 서울 사람 이 겪은 해방 과 전쟁

  • Format Books
  • Author kihoek p'yŏnjip Yi Yŏn-sik
  • Date 2011
  • Series
   • Sŏul yŏksa kusul charyojip ; 3
    서울 역사 구술 자료집 ; 3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fei chang shi duan : qin li zhe kou shu shi lu — 非常事端 : 亲历者口述实录

  • Format Books
  • Author Li, Yueqian, author
   李跃乾, author
  • Date 2016
  • Edition Di 2 ban.
  • Series
   • Bai ke shi xue kou shu li shi cong shu
    百科史学口述历史丛书
   • Taiwan "Zhong yan yuan" kou shu li shi xi lie
    台湾「中研院」口述历史系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xue ni hong zhao hua wen ge : yi ming "lao zao fan" de jing li yu shu zheng — 雪泥鴻爪話文革 : 一名 "老造反" 的經歷與書證

  • Format Books
  • Author Qian, Changming, author
   錢昌明, author
  • Date 2015
  • Edition Di yi ci chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nan wang de "shi nian hao jie" : wen ge qin li ji — 難忘的「十年浩劫」 : 文革親歷記

  • Format Books
  • Author Bai, Ren, 1918-
   白刃, 1918-
  • Date 2012
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Yang mou" xia de bei shi da zhi nan — "阳谋"下的北师大之难

  • Format Books
  • Author [cai bian Lei Yining, Gu Xingyun, Huang Dadi]
  • Date 2011
  • Series
   • Bai nian Zhongguo li shi zhen xiang cong shu ; 2
    百年中国历史真相丛书 ; 2
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Diaoyutai yi wang : Jiang Qing sui yuan de zheng yan — 釣魚台憶往 : 江青隨員的證言

  • Format Books
  • Author Yan, Changgui, 1937-
   閻長貴, 1937-
  • Date 2013
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Da li shi xian chang
    大歷史現場
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chongqing da hong zha dang an wen xian : zheng ren zheng yan — 重庆大轰炸档案文献 : 证人证言

  • Format Books
  • Author zhu bian Zhou Yong ; fu zhu bian Zhang Lulu, Pan Xun, Xu Guangxu ; bian ji Xu Shu [and others]
  • Date 2011
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo kang zhan da hou fang li shi wen hua cong shu. Dang an wen xian
    中国抗战大后方历史文化丛书. 档案文献
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Bian yuan ren" ji shi : ji ge "wen ti" xiao ren wu de bei ju gu shi — "边缘人"纪事 : 几个"问题"小人物的悲剧故事

  • Format Books
  • Author Yang, Kuisong author
   杨奎松, author
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zou jin gong he: ri ji suo jian zheng quan geng ti shi qi qin li zhe de xin lu li cheng (1911-1912) — 走进共和: 日记所见政权更替时期亲历者的心路历程(1911-1912)

  • Format Books
  • Author Sang, Bing, author
   桑兵, author
  • Date 2016
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.