Browse the Catalog

Search Results

 • Zhong Mei, Guan dao, Zhong E da yan xi — 中美, 关岛, 中俄世纪大演习 The great exercises

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Zhong yang dian shi tai]
  • Date [2007?]
  • Series
   • CCTV ; 7
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jun dui xian dai hua, qiang bing ji shi — 军队现代化, 强兵纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu dui lian he she zhi
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhongguo ge ming zhan zheng shi lu ; di 8 ji, pt. shang, xia
    中国革命战争实录 ; 第8集, pt. 上, 下
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gongheguo shi san ci da yue bing — 共和国十三次大阅兵

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Zhong yang dian shi tai zhi zuo]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Jun qing gong lüe xi lie
    军情攻略系列
   • CCTV jun shi mi dang
    CCTV军事秘档
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi ji da yue bing — 世纪大阅兵

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Xianggang yin du gong si, Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang lian he she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing dian ying ji lu pian = the movies documentary
    大型电影纪录片 = The moview documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo san jun jie mi — 中国三军揭秘

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Xianggang yin du gong si , Ba yi dian ying zhi pian chang lian he she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing wen xian ji lu dian ying = The movies documentary
    大型文献纪录电影 = The movies documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Zhongguo lu, hai, kong san jun ji shi — 新中国陆·海·空三军纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu dui lian he she zhi
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhongguo ge ming zhan zheng shi lu ; di 5 ji
    中国革命战争实录 ; 第5集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "He ping shi ming" 2005 Zhong E lian je jun shi yan xi — "和平使命 " 2005 中俄联合军事演习

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Zhong yang dian shi tai]
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhong Mei, Guan dao, Zhong E shi ji da yan xi ; [3]
    中美, 关岛, 中俄世纪大演习 ; [3]
   • CCTV ; 7
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong Mei hai jun da yan bing — 中美海军大演兵

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Zhong yang dian shi tai]
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhong Mei, Guan dao, Zhong E shi ji da yan xi ; [1]
    中美, 关岛, 中俄世纪大演习 ; [1]
   • CCTV ; 7
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhi ji "Mei hai jun Guan dao da yan xi" — 直击"美军关岛大演习"

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Zhong yang dian shi tai]
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhong Mei, Guan dao, Zhong E shi ji da yan xi ; [2]
    中美, 关岛, 中俄世纪大演习 ; [2]
   • CCTV ; 7
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.