1:(6. G, TIHE LAV A AE   ofE)E
Home of tih gre' t sea lizards. At hJ  lide I(' , hii vla b,,r L I.(
wn mX e Illi ii i'( 'ill' lo ficifl 'd on tuift., iof ia, ie,
                   Ind.faligable il the diii ance


t