KHOUANG - HOUS I(HONG

BAN NAME

BOK EQ
BONE
DON SAVANH
H OtE I HI
HOLEI KHANG
HOQIiE HONE,
HOQLC! MOUNG
HOQEI 0
HOQEll PHEUNG
HOLE! SAI

HOLE! SAX
HOLE! SAI KANG
HOLE!I SAI NOI
HOUE!'0
KHCN: KEQ
KHQUANE
LONG KNONE
MA I
MOUNG
MUONGMEUNG

NA KHAM MAI
NAN CHANG
NA?. CHQUAME
NAMIDEUA
NANH*O
NAMAKHEUNG
NAN  PHUCK
NAN  YONE
NO. 'YOU
PA QY
PA-XANG
PAKHAO: MAI
PWISPUNTHONG
P HO UN G
SIOUNHQUANG
S$lN0G 00 M NEUA
S$00(.00 TAY
To. )IAAT
TAKD~t
T ALAA T

LOCATION
CODE
HKI.2010
H KOI 010 5
HKI,50104
HK08 0101
HK1201.10
HKI20121
HK1.20120
HKIMOV.
HK080201
HK.6 0202
HKI2O 1. 2
HK1.20104
HK1.201.03
HK030101
HKol106
HK.20 401
HK1201.05
HKI.20 106
HK.30 101
HKJ301.03
HK1.60 1D01
HK.2 0302
HKt20201
HKI2 05013
HK1201±L9
Hkj,30 1.02
HKI2011.
HKI3OI.94
HKI-30104.
HKI2O 0 1.
HK%2 o402
HK080104
HK,6201
HKX.62018

MAP
COORDS

PC1.50440
PC1.84590
P0480430
PC452475
PC480425
PCJ.90630
PC050039
PC 480 42 0
PC480 426
PC479428
PC477429
PC524669
PC15 04 22
PC650 750
PC520920
PC565430
PC6558
PC630520
PC31.7662
PC6IO 330
P038556g
PC66075
PC505390
PC1.436
P0528386
PC689554
P02955;sl
RC451.426
P0412421
PC451422
"L 009 *

MUONG:NAME
B0K EO
LUANG-NAMTHA
TON:PHEUNG
SING
B0K EQ
BOKEO
BOKEO
BOKEO
SING
HOUFI SAX
BOKEO
BOKFO
BOKEO
CHAOMAY
LUANG-NAMTHA
BOKEO
TON PHEUNG
BOKEO
0 K EQ
MLJONG MEUNG

MUONG
B0K EQ
HOUEI
BOKED
80K EQ
BOKEO
BOKEO
BOKEO
MUO0NG
BOKEO
BOKEO
MUONG
80K 60
80K EQ
60K EQ
SING
SING
O0K 60
Houe 1
80KEO

N EU NG
SAX
MEUNG
MEUNG
S AI

TASSENG NAME
B OK EQ
THONG OM
TON PHEUNG
YANG-PHIENG
B OK EQ
13OKEO
BOKEO
BOKEO
MUONG MOM
HOUEX SAI
BOKEO
BOKEO
BOKEO
NAN KHURNG
THONG OM
KHOUANE
TON PHEUNG
B OK EQ
B OK EQ
MUONG MEUNG
MUONG MEUNG
BOKEO
BAN POUNG
PHOUNG
BOKEO
NAM KHEUNG
NAM PHUCK
BOKEO
MUONG NEUNG
BOKEO
BOKEO
MUONG HEUNG
BOKEO
PHOUNG
KHOUANE
YANG PHL6NG
YANG PHIENG
BOKEO
HOUtl SAI
B OK50Q