Pramūan phrarātchadamrat læ phrabō̜rommarāchōwāt thī phrarātchathān nai ʻōkāt tāngtāng tangtǣ dư̄an Thanwākhom 2512 chon thưng dūan Phrutsačhikāyon 2513

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2016

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Phim khưn nai ʻōkāt ngān phrarātchaphithī ratchadāphisēk 9 Mithunāyon 2514.
  • In Thai and English.
Checking the Web...