Čhāk khon tūa yai sū čhai dūang nō̜i : pramūan wisaithat nāyok ratthamontrī Phō̜. Tō̜. Thō̜. Thaksin Chinnawat thāng dān dek, yaowachon, læ kānsưksā

Thaksin Chinnawat, 1949-

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Checking the Web...