טעקסערס שטראף : אדער נארד געגען סױטה : אינטערעסאנטע היסטארישע ערצעהלונג

Nord contre Sud. Yiddish
Ṭeḳsers shṭrof : oder Nord gegen Soyṭh : ... hisṭorishe ertsehlung
Verne, Jules, 1828-1905
זשול, װערן

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Translation of Nord contre Sud.
Checking the Web...