Citation Data

MLA

Tình-Hình Kinh-Tế Viêt-Nam. [Saigon] :Viên Quốc-gia Thống-kê.

APA

Tình-hình kinh-tế Viêt-Nam. [Saigon] :Viên Quốc-gia Thống-kê.

Chicago

“Tình-Hình Kinh-Tế Viêt-Nam.” [Saigon] :Viên Quốc-gia Thống-kê., n.d.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item