ಕುಮಾರ ರಾಮನ ದುಂದುಮೆ

Kumāra Rāmana dundume
Gaddagimaṭha, Bi. Es., 1917-1960 compiler
ಗದ್ದಗಿಮಠ, ಬಿ. ಎಸ್., 1917-1960, compiler

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator saṅgrāhakaru, Ḍā. Bi. Es. Gaddagimaṭha
 • Format Books
 • Publication Dhāravāḍa : Ḍā. Bi. Es. Gaddagimaṭha, 1959.
  ಧಾರವಾಡ : ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಗದ್ದಗಿಮಠ, ೧೯೫೯.
 • Series
 • Physical Details
  • xii, 35 pages ; 18 cm
 • OCLC ocn709699827

Summary

 • Dindima poem (i.e., like drum-beat proclamations) on Kumārarāma, 1290-1320, son of Kampila Rāya, ruler of the Kampili Kingdom in northern Karnataka and precursor of the Vijayanagar Empire.

Notes

 • Includes glossary.
 • Kannaḍa granthasūci, sampuṭa 8, 1998, entry no. 1872
 • In Kannada.
Checking the Web...